TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık TÜRKİYE’DE SON DÖNEM KALKINMA PLANLARINDA KÜLTÜR
  Makale Başlık İngilizce CULTURE IN TURKEY’S RECENT DEVELOPMENT PLANNING
  Cilt / Sayı Cilt: 14 / Sayı: 1
  Yazar MUSTAFA TALAS
  Makale Dili Türkçe
  DOI 10.46291/ZfWT/140111
 • Özet Türkçe


  Kültür, insanın insan tarafından tesis edilmiş çevresini ifade eder. Kültür çeşitli kodlardan oluşan bir bütündür. Bütün bunların yanı sıra kültür bütün yaşamı etkileyen bir yapıya sahiptir. Siyasal yaşam da sosyal yaşamın bir parçası olarak toplumda mevcuttur. Buna bağlı olarak kültürel politika toplumların geleceği açısından önemli roller içermektedir. Kültürel planlama da devlet ve toplum hayatındaki politik yollardan biri olarak yer almaktadır.

  Cumhuriyet Dönemi’nde, özellikle Atatürk Dönemi’nde, reform ve yenilikler uygulama bakımından daha iyi olmuştur. Atatürk’ün kültür politikasında uygulamalı faaliyetlere önem verilmiştir. Daha önce düşünülemeyen pek çok mesele yasalaştırılmıştır. Bununla beraber, Atatürk sonrasında, yöneticiler, benimsenen reformların hayata geçirilmesi konusunda pek fazla başarılı olunamamıştır. Buna rağmen, Türkiye planlama konusunda güçlü bir geleneğe sahiptir. Türkiye, özellikle Cunhuriyet yönetimiyle beraber planlamada ileri seviyeye ulaşmıştır. Fakat kalkınma planlarının ekonomik önceliğe sahip olması gerçeğinden dolayı bu performans kültür sektöründe elde edilememiştir.

  Bu çalışmada Türk Kalkınma Planları kültür sektör başlığı açısından araştırılmıştır. Özellikle dokuzuncu, onuncu ve onbirinci kalkınma planları incelenmiştir. Çalışmada teorik analiz yöntemi kullanılmıştır.

 • Özet İngilizce


  Culture is everything that is created by human and belongs to human. Culture is a completed with its various codes. In addition to culture which affect on its tradition is related to whole life. Political life is the part of social life in society. For that reason cultural pollitics has an impotant role for socities about future and now. Cultural planning is also one of the manners of the politics in the states.

  Culture can survive by tradition. In the Republic Era, the reformations and the novelties has been more favorable about the aplication. In the Ataturk’s cultural politics, it has been considered important practical workings. A lot of Questions which were not thought before have been made laws. However after Atatürk, this understanding has been lost weight because directors could not charismatic personality like him. However, Turkey has a strong tradition about development planning. In particular Turkey has reached advanced level of planning along with republic governance. But this performance has not been get about culture sector because of the fact that development planning has got economical priority.

  In this study, we argued that Turkish Development Plans has been investigated about culture sector. Espically it is studied on recent development plans which they are number ninth, tenth and eleventh. It is drawn on theoritical analyze in this study.

 • -->

  Makale Dosyası