Vol 11, No 2 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 2 (2019)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

TABLE OF CONTENTS Abstract PDF
Necati DEMİR I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
Necati DEMİR
Yazım Kuralları Abstract PDF
Necati DEMİR

Editorial

2019-2 Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-6

Articles

2019’da Yayımlanan Metinler Işığında Dede Korkut ve Dede Korkut Kitabı / Dede Korkut in Light of Texts Released in 2019 and Dede Korkut Book Abstract PDF
Necati DEMİR 7-29
Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazması`ndaki Yaşname Metni Üzerine / About the Text "Age Poetry"in Günbet copy of the Book of Dede Korkut Abstract PDF
Elmira MEMMEDOVA KEKEÇ 31-42
“Türk Lehçeleri” Kavramından “Türk Dilleri” Kavramına Geçişin Tipolojik Temelleri / Typological Bases Of Transition From The Concept “Turkıc Dialects” To The Concept “Turkic Languages” Abstract PDF
Aysel QƏRIBLI 43-50
Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-ı Tıbb’daki Bitki Adları Üzerine Bir İnceleme / A Research About Plants Names in Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-ı Tıbb Abstract PDF
Paki KÜÇÜKER, Yasemin YILDIZ 51-67
Condition Assessment of Historic Buildings: Case of İsa Bey Bath in Novi Pazar, Serbia / Tarihi Yapıların Mevcut Durum Değerlendirmesi: Sırbistan, Yeni Pazar İsa Bey Hamamı Örneği Abstract PDF
Gülşen DİŞLİ 69-87
Güneykent Gül Hasatı Turizminin Mekânsal Analizleri / Spatial Analysis Of Güneykent Rose Harvest Tourism Abstract PDF
Ayten Begüm AKÖZ, Şefika Gülin BEYHAN 89-111
Amin Maalouf’un Semerkant’ında Kişi-Uzam İlişkisi Abstract PDF
İnci ARAS 113-122
An Internationally Recognized National Liberation Movement – Tmt / Uluslararasi Tanınmış Bir Ulusal Kurtuluş Hareketi –Tmt Abstract PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL 123-146
Siyasal Pazarlama İçin Etnografi ve Netnografi Temelli Araştırmaların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma... / A Study On Use Of Ethnography And Netnography-Based Studies For Political Marketing.... Abstract PDF
Kürşad ÖZKAYNAR, Remzi ALTUNIŞIK, Tarık YOLCU 147-167
İlkokul Müzik Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.. / Examination And Evaluation Of Primary School Music Course Student Workbooks Based On The Opinions Of Classroom Teachers.. Abstract PDF
Mehmet AKPINAR, Merve KARADAŞ 169-188
Osmanlı Okullarına Bir Örnek: Niğde Dumlupınar İlkokulu A Sample For Ottoman Educational Complex: Niğde Dumlupınar Primary School Abstract PDF
Mustafa ERYAMAN 189-212
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Başka Bir Boyutu: Ders Kitaplarının Cinsiyet Tercihi Açısından İncelenmesi Another Dimension Of Culture Transfer İn Turkish Teaching To Foreigners: Examination Of Textbooks İn Terms Of Gender Preference Abstract PDF
Erhan YEŞİLYURT, Zehra GÜLLE 213-233
Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Pop Şarkılarını Etkinliklerde Kullanmalarına Yönelik Görüşleri The Opinions Of Turkish Language Teachers On Using Turkish Pop Songs in Activities Abstract PDF
Songül MERCAN, Özlem BAYRAK CÖMERT 235-256
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğinin Kullanımı Using Expanded Micro-Teaching Technique in Teaching Turkish As A Foreign Language Abstract PDF
Tuğba DOĞAN, Özlem BAYRAK CÖMERT, 257-270
5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Becerilerinin Bazı Aile Özelliklerine Göre İncelenmesi The Investigation Of School Compliance Skills Of 5-6 Age Children According To Some Family Features Abstract PDF
Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN 271-293
Yerli Dizilerde Toplumsallaşma Mekânı Olarak Mahalle ve Mahalle Yaşamı, Seksenler Dizisi Örneği Neighborhood As A Place Of Socialization And Neighborhood Life İn Domestic Tv Series, Example Of Seksenler Tv Series Abstract PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT 295-318
7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların İçerik ve Dil Yönünden İncelenmesi Examining The Songs Of Seventh And Eighth Grade Students In Terms Of Content And Language Abstract PDF
Dilek YILDIRIM BİLGEN, Şenay MERAL ZEYTİN, 319-340
Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Kendilerini Teknoloji Okuryazarı Olarak Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi School Adminisrators And Teachers Opinions On Their Evaluatıon Of Self As A Technology Literacy Abstract PDF
Ahmet ÖZÇELİK, Kaya YILDIZ 341-360