Vol 11, No 1 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 1 (2019)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
Necati DEMİR I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri 2019 Abstract PDF
Necati DEMİR VII-XV

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

Geleneksel Bir Sohbet Toplantısı: Kürsübaşı Sohbetleri / A Traditional Conversation Meeting: Kürsübaşı Abstract PDF
Müge Aktan YILMAZ 7-21
Habib Bektaş’ın “Gölge Kokusu” Adlı Romanında İki Farklı Ülke Yansımaları / Two Different Countries’ Reflections Of Habib Bektaş’s Novel In “Gölge Kokusu” Abstract PDF
Burcu ÖZTÜRK, Şahbender ÇORAKLI 23-38
Âkif Paşa’nın Münâcât’ı Yahut Dilini/Evrenini Kaybetmiş Bir Aydının Yakarışı / Münâjât Of Âkif Pasha Or Else The Appeal Of An Intellectual Who Has Lost His Language/ Universe Abstract PDF
Selçuk ATAY 39-54
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi ve Fonetik İncelemesi / Kanli Koca Oglu Kan Turali Tale And Phonetic Analysis Abstract PDF
Maksut YILDIRAN 55-74
Izafet in Language of Ancient Turkic Runic Inscriptions and Modern Azerbaijan Language / Eski Türk Runik Yazıtları ve Modern Azerbaycan Dilinde İzafet Abstract PDF
Shahnaz KAMALOVA 75-83
Akıcı Okuma Stratejilerinin 4.Sınıf Türkçe Derslerinde Okuduğunu Anlama Becerisine ve Okuma Motivasyonuna Etkisi / The Effect Of Reading Fluency Strategies Reading Comprehension Skills And Reading Motivation In The 4th Grade Turkish Lessons Abstract PDF
Elif AKTAŞ, Ahmet Osman ÇANKAL 85-114
2015 ve 2017 Türkçe Öğretim Programlarının Dil Bilgisi ile İlgili Kazanımlar Yönünden Karşılaştırılması / A Comparison Of 2015 And 2017 Turkish Teaching Programs In Terms Of Grammatical Gains Abstract PDF
Veli KUTAY, Emrah ÇAKIR 115-140
Etkin Bir Okuma Becerisi Öğretim Modelini Temel Alan İzlence: Etkileşimsel Okuma Modeli / The Curriculum Based on an Efficient Reading Education Skill Model: Interactive Reading Model Abstract PDF
Tuncay TÜRKBEN 141-163
Çocuk Kitaplarında Yaşlı Karakterler / Elderly Characters In Children’s Books Abstract PDF
Yasin Mahmut YAKAR, Hatice Derya YILMAZ 165-183
Okul Öncesi Çocuk Gelişiminde Yaratıcı Dramanın Katkıları / Contributions Of Creative Drama In Preschool Child Development Abstract PDF
Emre Burak GÜNGÖR, Azman ATEŞ, 185-199
Sınıf ve Müzik Öğretmenlerinin 2018-2019 Öğretim Yılında Kullanılan İlkokul 1.Kademe Müzik Ders Kitaplarından Faydalanma Durumları ve Öneriler /Utilization Condition Of The First Grade Music Coursebooks By Classroom And Music Teachers During 2018-2019 ... Abstract PDF
Murat KARABULUT, Elif EBEPERİ 201-215
TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına Kayıtlı Giresun Türkülerinin Makam ve Usul Özellikleri Açısından İncelenmesi / Reviewing Of The Makam And Rhythm Of Giresun Folk Songs Registered To The Trt Turkish Folk Music Repertoire Abstract PDF
Murat KARABULUT, Batuhan TÜFEKÇİ 217-226
Kabak Kemane’nin Tarihsel Süreci ve Bugünü / Kabak Kemane’s Historical Process And Precent Abstract PDF
Gültekin ŞENER 227-246
Bosna Sarı Saltuk (Alperenler) Tekkesi Kilimlerinde Desen / Pattern In Bosnia Yellow Saltuk (Alperenler) Dargah Kilms Abstract PDF
Hatice Feriha AKPINARLI, Ahmet AYTAÇ 247-255
Relation Of The Waqwaq Style To The Waqwaq Tree And Use In Illumination Art / Vakvak Üslubunun Vakvak Ağacı ile İlişkisi ve Tezhip Sanatında Kullanımı Abstract PDF
Oya ATİLA 257-274
A Field Study For The Correlation Analysis Among Education Level And Media Along With Football Fanaticism (Elazığ Province Case) /Eğitim Düzeyi ve Medya ile Futbol Fanatizmi Ararsındaki Kolerasyonun Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması (Elazığ İli Örneği) Abstract PDF
Mustafa YAĞBASAN, Emrah ARĞIN 275-283