Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Birrî Mehmed Dede’ye Göre Mevlevîler

Eda TOK

Abstract


Mevlevîlik, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin görüş ve tasavvufi düşünceleri üzerine kurulmuş bir tarikattır. Mevlânâ’nın temellerini attığı bu tarikatı oğlu Sultan Veled ve Hüsâmeddin Çelebi geliştirip sistemleştirmiştir. Sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş olan Mevlevîliğin kendine has adap ve erkânı vardır. Mevlevîliğe bağlanan, bu yola giren kişiye de Mevlevî denilmektedir. Mevlevî şairler, şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîliği sıkça konu edinmişlerdir. Biz de bu çalışmamız için 17. Yüzyıl Mevlevî şairlerinden olan Birrî Mehmed Dede’nin Divânı’nı inceledik ve şairin şiirlerinden hareketle Mevlevîleri nasıl tanımladığını, Mevlevîlerin hangi özelliklerine değindiğini, onları nasıl anlattığını gözler önüne sermeye çalıştık.


The Mevlevi order is a cult that founded on Mawlana Jalal al-Din Rumi’s sufism thoughts and notion. Sultan Veled and Hüsameddin Çelebi who were the sons of Mawlana developed and methodized the cult. Mevlevi order which has unique convenances and notables is based on love and tolerance. Mevlevi is a person who is committed to Mevlevi order. Mevlevi poets subject Mawlana and Mevlevi order often. We examined one of the 17. Century Mevlevi poets, Birrî Mehmed Dede’s Divan for our study. We tried to display how he defines Mevlevi, how he refers Mevlevi’s features and how he narrates them.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF