Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

5e Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Coğrafya Dersi Çevre ve Toplum Konularının Öğrenme Sürecine Etkisi

Sibel IŞIK MERCAN

Abstract


Araştırmanın amacı Coğrafya dersinde yapılandırmacı yaklaşım, 5E modeline göre öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile programa dayalı öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin dersteki başarıları ve derse karşı tutumları arasında ön test ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık olup olamadığının belirlenmesidir. Araştırmada kontrol gruplu ön test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 10. sınıf öğrencilerinden rasgele seçilen bir deney bir de kontrol grubu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilere “Başarı Testi” ve likert tipi “Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çözümlemede sayı, yüzde, ortalamalardan yararlanılmış ve tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (two-way ANOVA for repeated measures) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre yapılandırmacı yaklaşım 5E modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları ve coğrafya dersine yönelik tutumları kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF