Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları İle Karşılaştırılması

Celal Can ÇAKMAKCI

Abstract


Diğer derslerdeki başarının anahtarı olarak görülen Türkçe, dil becerilerinin gündelik yaşamın en önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilmesi nedeniyle her eğitim aşaması için büyük önem taşır. Sözü edilen önemden ötürü bu dersi verecek olan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinin büyük bir hassasiyet ile planlanmış olması gerekir. Türkçe öğretmenlerinin donanımlı biçimde yetiştirilebilmeleri için bölüm müfredatları kadar önemli olan bir unsur da kabul edilecek öğrencilerin niteliğidir.
Türkiye, eğitim de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda Avrupa Birliği standartlarını yakalamayı hedeflemektedir. Buna bağlı olarak, ülkemizde gerçekleştirilmesi düşünülen öğretmen yetiştirme ile ilgili düzenlemeler konusunda yetkililere ve uzmanlara fikir verebilecek bulguların bir kısmı, Birliğin önde gelen ülkelerinden elde edilebilir.
Araştırma niteliksel veri toplamaya yönelik olup; karşılaştırmalarda yararlanılan sistemler arasındaki ilişkileri saptamaya dayalı olan «tarama modeli» kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında yaygın biçimde kullanılan; eğitim sistemlerindeki farklılıkların ve benzerliklerin saptanmaya çalışıldığı yatay yaklaşım benimsenmiştir. Verilerin analizi aşamasında ise, “nitel araştırmalarda bir ya da birden çok araştırmacının ülkeleri araştırıp bilgiler toplaması ve sonrasında bu bilgileri analiz etmesi” olarak tanımlanan safari yönteminden istifade edilmiştir.
Araştırma sonucunda Almanya, Fransa ve İngiltere’de ana dili öğretmeni adaylarının ilgili yükseköğretim programlarına başvurduklarında, gerekli görülen kabul koşullarının ülkemizdekinden daha çeşitli olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de ise Türkçe eğitimi bölümlerine öğrenci kabulünde YGS ve LYS sonuçları tek kriter olarak kabul edilmekte; bu yüzden öğretmen adaylarının niteliğiyle ilgili sorunlar yaşanabilmektedir.


Turkish, that is seen as the key of success at the other lessons, has great importace for every stage of education. Due to the importance that is mentioned, it is essential that pre-service education of Turkish teachers has to be planned with great precision. To train equipped Turkish teachers, quality of students which are enrolled, is important as much as program curriculums.
Turkey aims to reach the standarts of Europen Union in various fields that includes education. Accordingly, some of the findings that can give opinion to authorities and experts about regulations of teacher training which are tought to be realized in our country, can be optained from leading countries of European Union.
This study focuses on collecting qualitative data. Additionally, this study is carried out using “screening model” which is predicated on determining the relations between systems that are used in comparisons. Besides, the horizontal approach is used in which the smilarities and the distinctness of the education systems are simultaneously determined. In the analysis phase of the data, the safari method is used which is described as “collecting and evaluating data after one or more resarchers investigate the countries in qualitative researches”.
Consequently, it is determined that the native language teacher candidates in Germany, France and England are expected to meet various requirements when they apply the relevant higher education programs compared to our country. Whereas, in Turkey, YGS and LYS results are the only criteria for matriculation in Turkish education departments; thus, qualification problems about the teacher candidates can be encountered.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF