Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Arno Geiger’in “Der alte König in seinem Exil" Romanında Yazınsal Alıntıların Yorumlanması

Şenay KAYĞIN

Abstract


Bu çalışmada daha çok postmodern yapıtlarda görmeye alıştığımız metinlerarasılık ve uygulaması, Arno Geiger’in Der alte König in seinem Exil romanındaki yazınsal alıntılar ele alınarak yorumlanmaya çalışıldı. Günümüz genç kuşak Avusturyalı yazarlarından olan Arno Geiger, romancı kimliği ile Avusturya yazınının son dönem popüler yazarları arasına girmeye başarmıştır. Yazarın konuyla ilgili seçtiği ve monte ettiği alıntılar yoluyla anlatılmak istenilenlerin desteklendiği saptanmıştır. Romanda yer verilen birçok yazınsal alıntı Geiger’in yaşamöyküsünden esinlenerek Alzheimer hastası olan babasının hastalık evresinde karşılaştığı sorunların anlaşılması noktasında ve baba ile oğul yabancılaşmasına bir göndermede bulunur. Yazar, konuyu vurgulama bağlamında özellikle Kafka’dan Tolstoy’a, Mozart’tan Shakespeare’e kadar Alman ve dünya yazınından birçok yazıncının ve sanatçının yapıtlarından atasözü, deyim, şarkı sözü gibi türlerden alıntılar yaparak çeşitli göndermelerde bulunmuştur.
İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış, on sekiz yaşında doğu cephesinde görev almış, savaşta tutsak düşmüş baba August Geiger’in, bir yandan hastalığı ile savaşırken öte yandan şakacı, yaşama sevinci dolu, olumlu davranış tutumu son derece düşündürürken içinde bulunduğu ruhsal durumunu açıklayan ipuçları vermektedir. Babanın yaşamında etkin bir biçimde rol oynayan savaş dönemindeki sıkıntılar onun memleketinden bir daha asla çıkmak istememesine neden olurken yakalandığı amansız hastalık, onu kendi iç dünyasında sürgüne yollar adeta.
Çalışmamızın asıl amaçlarından biri Arno Geiger’in Der alte König in seinem Exil romanının içerdiği yazınsal alıntıları irdeleyerek henüz Türkçeye yeni çevrilmiş bu yapıtı ve yazarı tanıtmaya çalışmaktır.


In this study, intertextuality and its application, commonly found in postmodern literary works, were aimed to be interpreted through analysing the quotations in the novel Der alte König in seinem Exil by Arno Geiger. Arno Geiger, one of the Australian young generation writers of today, has managed to be one of the most popular writers of Australian literature. It was found that the things to be explained were supported through the quotations selected and mounted by the writer about the topic. A lot of quotations present in the novel, inspired by the biography of Geiger, refer to the understanding of the problems faced by his father in the process of his Alzheimer’s disease and alienation between father and son. In order to stress the novel topic, the writer makes some reference by taking quotations from genres such as proverbs, idioms, and lyrics from literary works of various famous writers from Kafka, known not only in German literature but also in world literature history, to Tolstoy; from Mozart to Shakespeare.
The father August Geiger, who witnessed World War Two, took part in eastern front at the age of eighteen and got captured in war, was both fighting against his illness and enjoying the joy of living, which gave clues about the psychological state he was in. The problems in the time of war that were very influential in the life of the father caused him not to leave the country again and the deadly illness forced him to exile into his own inner world.
One of the main aims of our study is to introduce the literary work and the writer by analysing the quotations and content of Der alte König in seinem Exil by Arno Geiger, which hasn been newly translated into Turkish yet.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF