Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri

Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK

Abstract


Kuruçay Havzası, Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Fırat bölümü, İç Toros Depresyonları yöresi ve Malatya Havzası alt yöresinde yer almaktadır. Havzanın aşağı çığırının yüzölçümü yaklaşık 500 km2’dir. Havza tabii bir yol güzergâhı üzerinde yer almaktadır.
Havzada 1560 yılında 6 yerleşim yeri bulunurken 1935 yılına gelindiğinde 13 yerleşim yeri mevcuttur. Bu durum nüfusun gelişerek yeni yerleşim yerlerinin açılmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma alanında nüfus 1955’te 8914 iken 1985 yılında 10708’e kadar yükselmiş sonrasında günümüzde 7414’e kadar gerilemiştir. Nüfus gelişimi çevresindeki yerleşimlere benzer durum oluşturur. Aslında havzadaki yerleşmeler ve komşuları Türkiye kırsal nüfusunun genel durumuyla benzer çizgi izlemektedirler. Yani nüfus kaybı Türkiye’de kırsal yerleşmelerin ortak sorunu haline gelmiştir.
Araştırma sahasının nüfus bakımından belirgin özelliği göç olgusunun, tarih boyunca sürekli gündemde kalmasıdır. 1960 sonrası Avrupa’ya yaşanan göçler, yine bu dönemde başlamak üzere ülke içi yaşanan göçler havzada nüfus hareketliliğinin fazla olduğunu göstermektedir.
Bu çalışma kırsal karaktere sahip olan havzada, nüfusun mekânsal dağılımında meydana gelen değişiklikleri, sebepleriyle birlikte ortaya koymaya çalışmaktadır.


Kuruçay Basin, Eastern Anatolia Region, Upper Euphrates region, Inner Taurus Depressions region and Malatya Basin. The surface area of the basin is about 500 km2. The basin is naturally located on a road route.
There are 6 settlements in the basin in 1560 and 13 settlements in 1935. This situation is due to the development of the population and the opening of new settlements. The population in the study area was 8914 in 1955, but rose up to 10708 in 1985 and declined to 7414 today. Population development is similar to those in the surrounding environment. In fact, settlements in the basin and their neighbors follow a similar pattern with the overall situation of the rural population in Turkey. In other words, the loss of population has become a common problem of rural settlements in Turkey.
The distinctive feature of the research area in terms of population is the fact that migration is constantly on the agenda throughout its history. The migrations to Europe after 1960 and the inhabitants migrating within the country to begin in this period show that the population movement in the basin is excessive.

This study tries to reveal the changes in the spatial distribution of the population in the basin with its rural characteristics, together with its causes.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF