Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Müzik Tarihi Dönem Anlayışına Yeni Bir Yaklaşım

Timur VURAL

Abstract


Tarihsel dönemlerin isimlendirilmesinde, insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır. Bu dönemler belirlenirken sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler önemli rol oynamıştır. Türk müzik tarihine yönelik yapılan araştırmalarda daha sağlıklı tespitlerin yapılabilmesi için, kültürel ve yapısal değişim sürecinin katmanlara ayrılması önem arz etmektedir. Türk müzik tarihi ilk evrelerinden, günümüze kadar çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. Türk müziğine ait dönem tespiti çalışması sayısı kadar, farklı dönem tasnifleri mevcuttur. Yapılan çalışmaların bir kısmında Batı müziği dönem anlayışındaki aynı isimler kullanılırken, diğer bazı çalışmalarda ise sadece yüzyıllara dayalı bir dönem anlayışı sergilenmiştir. Bu tür dönem anlayışına yönelik farklılıklar, araştırmacılarda kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türk müzik tarihine ait özgün yedi dönemden oluşan bir öneri geliştirilmiştir. Bu önerinin, siyasi, kültürel, ekonomik gelişmeler ile paralellik göstermesine özen gösterilmiştir.


In the naming of historical periods, universal events that affect humanity are taken as basis. Social, political, cultural and economic developments played an important role when these periods were determined. It is important for the cultural and structural change process to be divided into layers in order to make more sound determinations in the researches made about Turkish music history. The history of Turkish music is divided into various periods, from the first stages to the present day. As far as the number of period finding studies belonging to Turkish music, there are different period grades. In some of the works done, the same names were used in Western music period understanding. While in other studies only an understanding of the period was based on centuries. Differences in the understanding of such a period lead to confusion among researchers. The copying of the western termination theory into Turkish music history has been a controversial practice in itself. Within this study, a proposal consisting of original seven periods of Turkish music history was developed. Care has been taken to ensure that this proposal is in parallel with political, cultural, economic developments and music styles.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF