Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yunanistan (Batı Trakya) Türk Ağızlarında Kullanılan Deyimler

Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN

Abstract


Deyimler, belirli bir kavramı, duyguyu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün bir arada kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış sözlerdir. Deyimler, bir dilin anlatım yollarını, o dili konuşan toplumun geçmişini, yaşam biçimini, geleneklerini ve çeşitli özelliklerini belirten önemli ipuçları sağlarlar. Yunanistan toprakları içinde yaşayan ve Batı-Trakya Türkleri olarak bilinen Türk topluğunun konuşma dili ve söz varlığı üzerine yapılmış akademik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu alanda yapılmış ciddi akademik saha çalışmaları bölgenin zengin söz varlığı hakkında bizleri bilgilendirecektir. Çalışmamızda bu bölge üzerine yapılmış beş ayrı çalışmanın söz varlığı bölümleri taranarak bölgedeki deyimler üzerinde yoğunlaşılmıştır.


Idioms are stereotypes, are formed by using more than one word together to put into words a specific concept, emotion or situation. Idıoms give hints about lyrical ways of expression, history of the community, lifestyle, traditions and various features. The number of academic studies on the language and vocabulary of the Turkish community that living in the Greek territories and known as the Western Thrace Turks is very small. Serious academic field work done in this area will inform us about the region's rich vocabulary. In our study, the vocabulary sections of five different studies on this region were scanned and concentrated on the idioms in the region.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF