Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Günther Weisenborn’un ‘İki Erkek’ Adlı Hikâyesinin Metin Tipleri Açısından İncelenmesi

Hatice GENÇ

Abstract


Edebî bir metinde yazar, olgu ve durumu betimleme, bir olayı anlatma, bir konuya açıklık getirme ya da ortaya attığı bir iddiayı kanıtlama çabasına girmektedir. Bu amaçlara ve eylemlere göre yazarın metni anlatısal, betimsel, kanıtlayıcı ya da açıklayıcı metin şeklinde farklı işlevlere sahip olmaktadır. Söz konusu bu değişik metin tipleri tek bir metin içerisinde birbiri içine girmiş bir halde bulunabilir. Günümüz Alman yazarlarından Günther Weisenborn’un “İki Erkek” adlı hikâyesi, söz konusu metin işlevlerinin çoğunu bir arada barındırmaktadır. Bu çalışmada metin işlevleri ve tipleri toplumsal ve kişisel gerçekliklerin ifade edildiği söz konusu bu hikâye örneğinde gösterilmektedir.


In a literary text, the author aims to describe a fact and an event, to clarify a point or to prove a claim. According to these purposes and acts, the author’s text has different functions like descriptive, narrative, expository and argumentative text types. All these features can be only in a text. The story by Günther Weisenborn, one of contemporary German authors, “Two Mans” has some of these different text types at the same time. In this study, functions and types of the text are shown on the example of this story, in which social and personal realities are implied.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF