Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Nüfusun Gelişimi

Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ

Abstract


İç Anadolu bölgesinin Yukarı Kızılırmak bölümünün Uzunyayla yöresinde yer alan Pınarbaşı ilçesi, 3420 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’deki ilçeler arasında 5., nüfus bakımından ise 2013 yılı itibariyle 970 ilçe içinde 538. sıradadır. 2004 yılında DPT tarafından hazırlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırmasına göre 6 gruba ayrılan ilçeler içinde, gelişmişlik bakımından 4. grupta yer almaktadır.
Pınarbaşı ilçesi, 19. yüzyılın ilk yarısında yoğun olarak gerçekleşen Kafkas göçleri, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı) göçleri, Fırka-i Islahiye’nin gerçekleştirdiği göç ve iskânlara bağlı olarak, yüzyılın ikinci yarısında (1861) nüfusun artması sonucunda kurulmuştur.
İlçedeki nüfusun gelişimi 5 aşamaya ayrılabilir. Bunlar; 1527-1563: I. Dinamik Nüfus Artışı, 1563-1730: I. Dinamik Nüfus Kaybı, 1945-1955: İdari Sınır Değişikliklerine Bağlı Azalma, 1955-1985: Durağan Nüfus Artışı, 1985-2015: II. Dinamik Nüfus Kaybı dönemleridir. İlçenin en önemli problemi, nüfus tutma kapasitesini yitirmesidir. Bu nedenle hem köylerde hem de ilçe merkezinde küçülme eğilimi devam etmektedir.


The Pınarbaşı district is located in Uzunyayla district of the Upper Kızılırmak section of Central Anatolia. While the district is ranked 5th among the districts of Turkey with an area of 3420 square kilometers, it is in the 538th rank in 970 districts as of 2013 in terms of population. According to the socio-economic development research prepared by the SPO in 2004, the district is included in the 4th group among 6 groups.
The population of Pınarbaşı was increased due to the immigration of Caucasus, the migration of 93 War (1877-1878 Ottoman Russian War) and the migration and settlement of the Fırka-i Islahiye in the first half of the 19th century. As a result, the district was established in 1861.
The development of the population in the district can be divided into 5 phases. These; 1527-1563; I. Dynamic Population Growth, 1563-1730; I. Dynamic Population Loss, 1945-1955; Decline due to Administrative Boundary Changes, 1955-1985 Stable Population Increase, 1985-2015; II. Dynamic periods of demographic loss. The most important problem is that the county has lost its population holding capacity. For this reason, there is a tendency to shrink in both the villages and the district center.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF