Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Jeomirasa İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması

Öznur YAZICI

Abstract


Bu çalışmada, jeomiras konusuna ilişkin öz-yeterlik ölçeği geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören ve “Türkiye’nin Doğal ve Kültürel Mirası” dersini almış olan 123 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadaki istatistiksel analizlerde; maddelerin geçerliği için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Güvenirlik analizi aşamasında; iç tutarlılık analizi için Cronbach Alfa Çözümlemesi, madde toplam puan korelasyonu için Pearson Korelasyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,840 olarak belirlenmiştir. Kaiser Mayer Olkin (KMO) Örneklem Yeterlilik Değeri 0,805 olarak, Barlett Sphericity Testi sonucu ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçekte dört alt boyut ortaya çıkmıştır. Bunlar; “Betimleme ve Gözlemleme Algısı”, “Bilimsel Değerlendirme Algısı”, Mekânsal Örnekleme Algısı” ve “Koruma Bilinci Algısı” olarak adlandırılmıştır. Elde edilen bulgular, “Jeomiras Konusuna İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeği”nin, lisans düzeyindeki öğrenciler için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.


In this study, a sef-efficacy scale was developed for geoheritage subject. Work group consisted of 123 undergraduate students who studied in 2nd grade and took the “Natural and Cultural Heritage of Turkey” course of Karabuk University Faculty of Letters Department of Geography. Exploratory Factor Analysis (EFA) was used for validity of the items on the statistical analysis. On the stage of realibility analysis, Cronbach Alpha Coefficient was benefited from the internal coherence of the scale within its sub-dimensions and the Pearson Correlation Analysis was used for the analysis of the overall items grade. The internal coherence coefficient of the whole scale was found as 0.840. Kaiser Mayer Olkin (KMO) Measure of Sample Adequacy is 0,805 and the result of Barlett’s Test of Sphericity is statistically significant. The scale has four sub-dimensions. These were entitled as; “Description and Observation Perception”, “Scientifical Assessment Perception”, “Spatial Sampling Perception”, and “Protection Consciousness Perception”. According to the findings obtain from this study show that “Self-Efficacy Perception Scale For Geoheritage” has enough validity and reliability for the students of undergraduate level.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF