Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Denemesi

Okan Celal GÜNGÖR

Abstract


Türk dilinde 13. yüzyıla kadar birbirinin devamı niteliğinde yazı dilleri mevcutken bu yüzyıldan itibaren Moğolların istilasıyla Türk dünyasında büyük dalgalanmalar meydana gelmiş ve Türk yazı dili birliği parçalanmıştır. Bu dalgalanmanın, parçalanmanın ilk evresini Harezm-Kıpçak Türkçesi teşkil eder. Kıpçak Türkçesi 13-15. yüzyıllar arasında bir taraftan Karadeniz’in kuzeyinde bugünkü Rusya, Ukrayna ve Kafkaslarda diğer taraftan da güneyde Mısır ve Suriye’de yazı dili olarak kullanılmış ve başta sözlük ve gramerler olmak üzere çok sayıda eser verilmiştir. Çalışmada Türk dilinin önemli bir evresini teşkil eden, karışık dil özelliklerinin (Oğuz-Kıpçak) görüldüğü Kıpçak Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale düzeyinde yapılan çalışmalar -diğer tarihî ve çağdaş Türk lehçeleriyle yapılan karşılaştırmalı çalışmalar dâhil olmak üzere- taranarak listelenmiş ve araştırmacıların çalışmalarında kullanabileceği bir kaynakça oluşturulmuştur.


Since the beginning of this century, there has been a great fluctuation in the Turkish world with the invasion of the Mongols, and the Turkish literary association has been dismantled. The first phase of this ripple, fragmentation, is the Harezm-Kipchak Turkish. Kipchak Turkish was used as a writing language in today's Russia, Ukraine and Caucasus in the north of the Black Sea from the 13th-15th centuries, and on the other hand in Egypt and Syria in the south, and a great number of works, mainly dictionary and grammar, were written. In this study, studies on the Kipchak Turkish and literature related to the mixed language features (Oghuz-Kipchak) which constitute an important place of the Turkish language were searched and listed at the level of books, theses and articles both at home and abroad - including comparative studies with other historical and contemporary Turkish dialects -, and a bibliography was created for the researchers to use in their studies.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF