Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yapısına Göre Cümle Türlerinin Matematikteki Kümeler İle İlişkilendirilmesi

Filiz METE, İpek CEYLAN, Hilal KESKİN

Abstract


Hızla gelişen ulaşım ve iletişim araçları dünyamızı küçültmüştür. Diğer ülkelerle bilimsel, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda görüş alışverişinde bulunmak, ticari ilişkilerini geliştirmek ve iletişim kurabilmek için de yabancı diller öğrenmek bir gereksinime dönüştürmüştür. Buna bağlı olarak bütünleşen dünyada jeopolitik konumundan dolayı Türkiye ve dolayısıyla Türkçe de önem kazanmış, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı artmıştır. Aynı zamanda Orta Doğu’dan Türkiye’ye yapılan göçler de Türkçe öğrenme ihtiyacı olan insan sayısını arttırmıştır. Tüm bu sebepler doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda yapılacak çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı matematiğin evrensel dilini kullanarak Türkçe öğretimini kolaylaştıracak görsel bir materyal oluşturmaktır. Belirtilen amaçla, bir matematik konusu olan kümeler ile Türkçe cümle yapıları ilişkilendirilmiştir. Çalışmada, öncelikle yapısına göre cümlelerin nasıl sınıflandırıldığı ele alınmıştır. Yapılarına göre cümlelerin sınıflandırılmasında birçok farklı görüş mevcuttur. Bu çalışmada ise yapılarına göre cümleler; basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle olmak üzere dört şekilde ele alınmıştır. Her sınıflandırılan yapıya örnek cümleler verilmiş ve bu örnekler kümeler ile ilişkilendirilerek yapısına göre cümle çeşitleri küme çizimleriyle gösterilmiştir. Böylece, yapıların temelindeki farklılık küme çizimleriyle görsel hâle dönüştürülmüştür. Bu yolla, hem yabancı dil hem de ana dil olarak Türkçe öğretiminde işlevsel, kolaylaştırıcı olarak kullanılabilecek görsel materyaller oluşturulabilecektir.


Rapidly developing means of transportation and communication have reduced our world. It is necessary to learn foreign languages to exchange ideas, to develop commercial relations and to communicate in scientific, political, cultural and economic fields with the other countries. Due to its geopolitical position, the number of people who have gained importance in Turkey and therefore Turkish and who want to learn Turkish as a foreign language have increased. At the same time, migrations from the Middle East to Turkey have also increased the number of people who are in need of learning Turkish. Studies to be done about teaching Turkish as a foreign language gain importance. This study is a descriptive study. In the study, it was aimed to create a visual material for Turkish teaching by associating sentence structures with clusters which are the subjects of mathematics. For this purpose, firstly, the classification of the sentences according to their structure is discussed. There are many different views on the classification of the sentences according to their structure. In this study, there are four kinds of sentences according to structures; simple, unified, sequential and connected sentences. Each categorized structure is given by sample sentences and these examples are associated with the clusters and the types of sentences according to their structure are shown by cluster drawings. Thus, the difference on the basis of the structures has been transformed into a visual state by the cluster drawings. As a result, according to the Turkish structure of sentences are associated with clusters in math as a schematic organizer, are visualized and sentence structures are shown by cluster drawings. In this way, visual materials will be created which can be used as functional facilitators in teaching Turkish as both foreign language and mother tongue.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF