Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 2 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Halk Oyunları Temsilinde Kültürel Mekan İşlevi

Emir Cenk AYDIN

Abstract


Mekânın, kültürel süreklilik açısından gerekli olduğu gerçeği göz önüne alındığında, diğer alanlarda olduğu gibi halk oyunları alanında da kültürün üretildiği ve aktarıldığı kültürel mekânların üstlendiği işlevin irdelenme gereği kaçınılmazdır. Bu noktada halk oyunlarının yaşatıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı kültürel mekânların yok olma çekincesi, kültürün de yok olma çekincesini beraberinde getirir. Bu görüş, aslında yeryüzünde kültürel mirası ve kültürel çeşitliliği korumayı temel amaç olarak kabul eden ve kültürel mirası korumanın önemli unsurlarından biri olarak kültürel mekânların işlevini benimseyen UNESCO tarafından 2003 ve 2005 yıllarında imzalanan iki ayrı sözleşme ile doğrulanmaktadır.
Halk oyunlarının geleneksel kültürel yapısı içinde toplumsal yaşama ilişkin mekânlar; doğum, sünnet, evlenme, bağ bozumu, yayla şenliği gibi geleneğin yaratıldığı ve yaşatıldığı açık ya da kapalı mekânlardır. Geleneksel temsillerde öncelikli olan bu mekânlar, günümüz koşullarında küresel ve yerel etkilerle değişmiş, kültürel ve mekânsal farklılaşma ve çeşitlilik hızlanmıştır. Bununla birlikte, yaşam koşullarındaki hızlı değişim, evrensel kültür ile yerel kültürler arasındaki çelişki, kültür ve mekân etkileşiminde yeni boyutlar yaratmış ve gelenek yeniden biçimlenen bu mekânlarda yaşatılır hâle gelmiştir.
Kültür aktarımında halk oyunlarında kültürel mekânların önemi, kentleşme, teknolojik gelişme, küreselleşme gibi olguların kültürel süreklilik ve çeşitlilik konusundaki olumsuz etkileri nedeniyle daha da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, halk oyunları temsilinde kültürel mekân işlevi ve bu mekânlardaki değişimler; kültür, mekân ve insan açısından ele alınmaktadır.


Considering the necessity of cultural continuity; the function of cultural venues is needed to be examined as the places where culture is produced and transmitted in the field of folk dances as well as in other cultural areas. At this point, with concern of cultural values being vanishing as the places where culture is kept alive and transferred to the future generations, comes the concern of culture vanishing itself. Two seperate contracts being signed by Unesco in 2003 and 2005 regarding the protection of cultural heritage also validates that opinion as Unesco mainly aiming the protection of cultural diversity and heritage, considering the function of cultural space as one of the most important elements of this activity.
Venues of social life in traditional cultural structure of folk dances are places where traditional celebrations and rituals are created and kept alive such as birth, circumcision, marriage, vintage and spring festival tradition. These places are subject to a rapid change and transformation by the effects of todays both global and local conditions and affects. Changing life conditions combined with differences in global and local culture has generated new dimensions in culture and place interaction, and tradition still continues in these transformed venues. Today, the importance of cultural venues in the transfer of folk culture to new generations is more significant than ever considering the negative effects of urbanisation, technological developement and globalisation on cultural continuity and diversity. In this paper; the function and transformation of cultural venues is examined and discussed in terms of culture, place and human.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF