Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Erken Ortaçağ Mısır’ının İlk Türk Valisi

Rafik ISMAYILOV

Abstract


Bu çalışmada Erken Ortaçağ döneminde Mısır’a vali olan Ebu Salih el-Haresi hakkında bilgi verilmiştir. Abbasi hakimiyeti döneminde Türkler’in devlet idaresindeki rollerinden bahsedilerek Mısır’ın ilk Türk valisinden önceki durumu kısaca izah edilmiştir. Abbasilerin birinci halifesi Ebu-1-Abbas es-Seffah zamanında Türkler, orduda yer alırken ikinci Halife Ebu Cafer el-Mensur döneminde ise devlet görevlerine de getirilmişlerdir. Üçüncü halife el-Mehdi ise Mısır valiliğini Türk kökenli Ebu Salih el-Haresi’ye vermiştir. Ebu Salih’in kişiliği, Mısır’a vali oluşu ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler, uluslararası kaynaklara dayanılarak analiz edilmiştir.

In this study, to Egypt in the early medieval period, the governor was given information about Abu Salih al-Haresi. Abbasid rule during the administration of the state’s role in the Turks spoke of Turkey’s first governor of Egypt from the previous situation was briefly explained. Abu-l-Abbas es-Seffah of the first Abbasid caliph in time, the Turks took place in the army while during the second Caliph Abu Jafar Al-Mensur was brought up to the task state. The third caliph al-Mahdi gave the Egyptian governor to Abu Salih al-Haresi, having Turkish origin. Abu Salih’s personality, his beeing governor to Egypt and the information about his activities were analysed basing on international resources.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF