Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kayseri Göçmen Uygur Topluluğunda Doğum, Evlenme, Ölümle İlgili İnanç ve Ritüeller

Kasım KARAMAN

Abstract


İnsan hayatı, önemli yaşam evrelerine ayrılmıştır. Bireyi ilgilendirmelerine karşın bu evreler, bir takım ritüellerle, toplumsal olma kapasitesine sahip olurlar. Geçiş/giriş ritüelleri olarak sınıflandırılan bu ritüeller, bireyin bir statüden bir başka statüye geçişini ve yeni statüye kabul edilişini, standartlaşmış davranışlarla ve sembolik bir anlam dünyası ile dile getirirler.
Ritüeller, toplumsal gerçekliğe uygun olarak değişirler. Ancak değişim bazı dönemlerde görece daha hızlı olabilmektedir. Göç bu süreci etkileyen faktörlerden biridir. Göçmenlerin içine geldikleri toplumlarla göçmen grupların etkileşimleri kültürel bağlamda yeni süreçlerin oluşmasına neden olur.
Bu çalışma, Doğu Türkistan’dan Afganistan’a, Afganistan’dan da Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Kayseri’ye yerleşen Uygur Türklerinin doğum, evlenme, ölümle ilgili inanış ve uygulamalarını konu etmektedir. Araştırma verileri mülakat ve katılımlı gözlem teknikleriyle elde edilmiş ve yorumlanmıştır.


Human life’s divide to important different phases. Although these phrases attract individual’s life space, these phases are related to some rituals into social life. Symbolic rituals manage the statutes; its passing orders, its acceptance conditions and these standardized behaviours constitutes the area of imagined symbolic forms of mean.
Rituals are changed according to social reality. But these changes can be different evolution rates in some eras. Migration is one of the factors that affect this process. The interaction between migrant culture and local culture develops new cultural processes in the culture.
This study is subject to set the belief and ritual heritages of birth, marriage, death in Uighur Turks that are forced to migration from East Turkestan and established in Kayseri. The study data were obtained and interpreted from by interview and participant observation techniques.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF