Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin “Sosyal Bilimci Bilim İnsanı” İmaj Algıları

Özgür ARSLAN, Behsat SAVAŞ

Abstract


Sosyal bilimler temelli bir içeriğe sahip olan Sosyal Bilgiler ders programı öğrencilerin sosyal bilimci gibi düşünmelerini ve sosyal bilimlerin araştırma yöntemlerini kazanmalarını hedeflemektedir. Programın bu hedefine ulaşılması için öğrencilerin zihinlerinde var olan sosyal bilimci bilim insanı algılarının belirlenmesi gerekir. Araştırma 6. sınıf öğrencilerinin “Sosyal Bilimci” bilim insanı imaj algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler nitel araştırma yöntemi ile içerik analizi yapılarak bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında İzmir ilinde bir devlet okulunda 70 altıncı sınıf ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin sosyal bilimci bilim insanına yönelik farklı betimlemelerde bulundukları görülmektedir. Klasik bilim insanı imaj algısı ile birlikte öğrencilerin kravatlı, bakımlı, mutlu bilim insanını resmetmeleri sosyal bilimci bilim insanlarına yönelik olumlu bir bakışa sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerde sosyal bilimci bilim insanı algısı oluşması için derslerde çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Yazılı ve görsel basında sosyal bilimcilere yer verilmesi, çeşitli programlar ile sosyal bilimci algısı oluşturulmasına katkı sağlayabilir.


Social Studies lesson Schedule which is based on social science aims to make students think like a social scientist and gain the social methods of researching.It is necessary to find out how students imagine social scientists in their eyes in order to reach the goal of the research.The study in which descriptive scanning method is used,the data is analyzed by the qualitative research method to find out results.The group of study is consisted of seventy 6 th graders in a state school in İzmir between 2012-2013. As a result of the study,it is seen that students have various descriptions about social scientists.With the classical image of scientists,students describe the scientists as happy,wearing ties and good looking people which shows us how positive images they have in their minds about them. In lessons,various studies should be done to make students have an image of social scientists. Social scientists should be placed in visiul media and with different programmes social scientists image should also be formed in the eyes of students.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF