Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

2007-2012 Döneminde Türkiye Köylerinde Nüfusun Değişimi

Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ

Abstract


Türkiye’de Cumhuriyet dönemi boyunca, köylerdeki nüfusun gelişimi genel olarak dönemlere ayrıldığında, 1927-1945 dönemi durağan artış dönemi, 1945-1980 dinamik artış dönemi ve 1980’den günümüze ise dinamik azalma dönemi olarak görülmektedir. 1980 yılında en yüksek köy nüfusuna ulaşan Türkiye, aynı zamanda köy ve kent nüfus oranının eşitlendiği ve büyümenin artık köylerin aleyhine döndüğü bir kırılma dönemine karşılık gelmektedir.
Farklı bilim dallarında, Türkiye köyleri ile ilgili yapılan çalışmaların odak noktasını “nüfus kaybı” oluşturmaktadır. Köylerdeki nüfusun azalmasını, önlemeye yönelik çok sayıda çalışma ve öneri mevcuttur. Bu çalışmada ilk olarak köylerdeki nüfusun azalma süreci ele alınmış daha sonra nüfus büyüklüklerine göre Türkiye köylerinin dağılımı ifade edilmiştir. Çalışmanın esas kısmında ise ADNKS dönemi içinde 2007-2012 yılları arasında hem nüfusu azalan köyleri hem de nüfusu artan köyler ve bu durumun sebepleri üzerine odaklanılmaktadır. Son olarak köylerdeki nüfusun değişimi üzerinde etkili parametreler ve bunların sonuçları değerlendirilmiştir.


Turkey rural population is divided into periods the general development of during the Republican period in Turkey, 1927-1945 periods of stable growth period, the 1945-1980 period dynamic growth and from 1980 to present, it is seen as a dynamic reduction period. Reaching the highest rural population in 1980 Turkey, but also in the rural and urban population rate is synchronized and corresponds to a rupture that turned against longer-term rural growth.
In different branches of science, the focus of studies on Turkish villages is the "loss of population". There are a number of studies and recommendations to prevent the decline of the population in the villages. In this study was expressed first the process of declining the population in the villages was considered and then the distribution of the Turkish villages according to the population sizes. The main part of the study focuses on the villages with a tendency to decrease and increase population and their causes during the ABPRS period, between 2007-2012. Finally, it has been evaluated effective parameters and their results on the change of population in the villages.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF