Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimine Dair Öğretmen Bilişleri

Mehmet KURUDAYIOĞLU, Sena SAPMAZ

Abstract


Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin konuşma öğretimi hakkında sahip oldukları öğretmen bilişlerini ortaya çıkartmaktır. Öğretmen bilişi, öğretmenlerin sahip olduğu bilgilerinin tümünün sınıf içi uygulamalara yansıması olarak tanımlanabilir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi TÖMER, Ankara Üniversitesi TÖMER ve bir özel öğretim kurumunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten toplam 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri uzman görüşüne sunularak geçerliği ve güvenirliği sağlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik çözümlemesi ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede öğretmenlerin ifadeleri kategorilere ayrılarak sıklıkları ile beraber tablo hâlinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu dil becerilerinin birlikte öğretilmesi gerektiğini, öğretim sürecinde sesletim becerisinin süreç boyunca tekrarlarla geliştirilmesini; öğretmenlerin yarısından fazlası yabancı dil öğretim sürecinde aracı bir dilin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini; öğretmenlerin önemli bir kısmı konuşma öğretimi konusunda kendisini yetersiz gördüğünü belirtmişlerdir. Sonuç olarak, yabancılara Türkçe konuşma öğretimi konusunda öğretmenlerin istenilen düzeyde bir bilişe sahip olmadıkları söylenebilir.


The aim of this study is to investigate teacher cognition among teachers who teach Turkish as a foreign language on teaching speaking. Teacher cognition may be defined as the influence of all the knowledge that teachers have on their classroom teaching practices. The study was carried out using qualitative research methods. The participants in this study were 12 teachers who taught Turkish as a foreign language at Gazi University TÖMER, Ankara University TÖMER, and a private teaching institution. The data were collected through a semi-structured interview form, and the reliability and validity of the data were obtained through expert opinion. The data were analyzed via content analysis. In this context teacher statements were classified into categories and presented in tables together with their frequencies of occurrence and interpretation of the findings. According to the results of the study, the majority of the teachers stated that language skills should be taught in an integrated manner and that pronunciation skills should be developed through repetitions during the teaching process. More than half of the participating teachers stated that another language should not be used at all while teaching, and a significant portion of the teachers considered themselves incompetent when it came to teaching speakingIn conclusion, it could be said that the participating teachers did not have cognition at the desired level in teaching Turkish as a foreign language.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF