Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ebru BOZPOLAT

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Sivas ili merkez ilkokullarında görev yapan 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ili merkez ilkokullarında 1, 2 ve 3. sınıfta görev yapan 30 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Öğretmenler serbest etkinlikler dersinin gerekli olduğunu ancak uygulamada çeşitli sorunların bulunduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin serbest etkinlikler dersinin yürütülmesinde karşılaştıkları sorunlar arasında, özellikle fiziksel mekân yetersizliği ve materyal eksikliğinin ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.


The aim of the study is to determine opinions of primary school teachers about free activities course implemented in the 1st, 2nd and 3rd grades in Sivas city, Turkey. The study group consists of 30 teachers who teach 1st, 2nd and 3rd grades in primary schools. This is a qualitative study in nature and the data were collected by using a semi-structured interview form. Content analysis method was used to analyze the data. Study results revealed that the teachers found Free Activities Course necessary but they also stated that they had some problems in practice. They pointed out that lack of physical environment and insufficiency of materials was among the main problems to conduct free Activities Course effectively.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF