Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Köprülüzade El-Hac Hafız Ahmet Paşa’nın H. 1150 / M. 1737 Tarihli Vakfiyesi

Murat SAYIN

Abstract


Bu çalışma, Köprülüzade el-Hac Ahmet Paşa’nın Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan H. 11 Muharrem 1150 / M. 21 Mayıs 1737’de vakfettiği ve H. 1214 / M. 1800 tarihinde kızı Aliye Hanım tarafından Anadolu Muhasebesine kaydettirilen, Nakkaş Paşa Yalısı ve diğer gayrimenkulleri içeren bir vakfiyeyi konu almaktadır. Vakfiyeden hareketle, vakfın ve vakıf mülklerinin bu günkü durumu, o dönem vakıf gelirlerinin ne kadar olduğu ve bu gelirin nerelere harcandığı gibi bilgiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine Köprülüzade el-Hac Hafız Ahmet Paşa’ya ait diğer vakfiyelerden, çalışma konusu olan vakfiyede zikredilen eserlerle ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.


This study is the subject a waqfiya including Nakkaş Paşa Mansion and other realities that Köprülüzade al-Haj Hafız Ahmet Pasha devoted it in Üsküdar-Kuzguncuk in H. 11 Muharrem 1150/ A.D. 21 May 1737 and registered to Anadolu Muhasebesi by his daughter Aliye Hanım in H. 1214 / A.D. 1800. According to waqfiya, the situation of waqf and waqf’s realities, how much waqf’s income in past period and where had been spent these incomes as knowledges are tried to bring up. Once more, trying to the knowledges, related to works that mention in waqfiya from the other waqfiyas of Köprülüzade el-Hac Hafız Ahmet Pasha.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF