Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci

Malik YILMAZ, Mustafa TALAS

Abstract


Karar verme, örgüt yaşamında ve örgütsel faaliyetlerde yönetimin bütün fonksiyonlarını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu yüzden, bu süreç, örgütsel bütün faaliyetleri doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Belirlenen amaçlara ulaşmak için, örgütsel ve bireysel yaşamın bütün aşamalarında insanlar kararlar verirler. Karar verirken, insanlar, çoğunlukla değişik seçeneklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Seçenekler arasından belirlenen amaca ulaştıracak veya problemi ortadan kaldıracak en doğru seçeneğin seçilmesi etkinliği, karar verme olarak tanımlanmaktadır. Karar verme, örgütsel faaliyetlerin her aşamasında etkinlikleri harekete geçiren en önemli unsurlardan biridir. Çalışmada karar verme sürecinin adımları, bu süreci etkileyen faktörler, karar türleri ve bu sürecin, yönetimin diğer süreçlerini nasıl etkilediği genel olarak ele alınmış ayrıca bu sürecin, bir örgüt olan bilgi merkezinde nasıl uygulandığı ve bilgi merkezindeki faaliyetleri nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada bu meseleyi disiplinlerarası bir problem olarak tartıştık.

Decision-making is a process that directly effects all functions of management. For that reason, this process has got charecteristic effect directly on whole orgnaizational activity. To Access determinated aimsü, people make a decision at all phase of organizational and personal life. While making decision, people come across various choises. Making a decision is that it is selected the best choice through different choices. The activity of the selecting the best choice is also called decision-making. Making a decision is one of the elements which stimulate all activities at the every stages. This study consist of decisıon-making process steps, factors effecting this process, variety of decision and the problem is how decısıon-makıng process is performed ın ınformatıon center. We argued this issue as a multidisciplinary problem in this study.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF