Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sivas Kangal-Alacahan Kervansarayı (Bir Tarihlendirme Denemesi)

Sultan Murat TOPÇU

Abstract


Anadolu Türk Mimarisinin en önemli anıtları arasında yer alan kervansaraylar, sadece bulundukları yol güzergâhlarının güvenliklerini değil aynı zamanda bu yapıları inşa eden kurucuların da, toplumdaki sosyal statülerini yansıtan anıtlardır. Türkler Anadolu topraklarına egemen olmaya başladıkları tarihlerden itibaren, Anadolu yol ağının gelişimi ve güvenilirliğini hep ön planda tutmuşlardır. Yol ağının güvenliğini sağlamak maksatlı olarak güzergâh üzerinde belirli mesafeler arasında kalevari sağlam ve dayanıklı han/kervansaraylar inşa ettirmişlerdir.
Bu çalışmada özellikle ortaçağ boyunca yoğun bir şekilde kullanılan Sivas-Malatya yol ağı üzerinde yer alan, Alacahan Kervansarayı konu olarak seçilmiştir. Kervansaray günümüze sağlam bir şekilde ulaşmayı başarmış olmasına rağmen, han üzerinde inşa kitabesinin bulunmaması, yapı hakkında kesin bir inşa tarihinin verilmesini zorlaştırmıştır. Önceki çalışmalarda genellikle yapının IV. Murat'ın Bağdat seferi esnasında inşa edilmiş olduğu kabul görmüştür. Bu çalışmada ise bu genel görüşten uzaklaşılarak, bir takım mimari deliller ve tarihi kaynaklar doğrultusunda yapı yeniden tarihlendirilmiştir.


Caravanserais, which are some of the most important monuments of Anatolian Turkish Architecture, are not only the buildings which provide security of routes but also the buildings which reflect the social status of patrons. Turks have always given particular importance to development and securtiy of Anatolian road system since they began to rule Anatolian territories. They built substantial caravanserais like fortresses between particular distances on the route to provide security.
Alacahan Caravanserai, which is located on the route between Sivas and Malatya and frequently used in the Middle Ages, has been chosen as a subject in this study. Although it has reached today steadingly, lack of an inscription makes hard to date the building. In previous studies it has been generally accepted that it was built during Bagdad campaign of Murad IV. In this study, the building is dated in accordance with some architectural evidence and historical sources.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF