Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Zihniyeti

Kâmil KAYA, Meyrem TUNA UYSAL

Abstract


Her topluma ve her kuruma ait bir yönetim zihniyeti vardır. Yönetim zihniyeti, yönetimle ilgili değerlerden, tercihlerden ve eğilimlerden oluşmaktadır. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetim zihniyetinin oluşmasında ve değişmesinde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel faktörler etkili olmakla birlikte, yöneticilerin hem kişisel özellikleri, hem sektör özellikleri, hem de çalıştığı örgüt yapısı bakımından birbirine benzeyen ve birbirinden farklılaşan yönleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) örneğinden hareketle, kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetim zihniyeti, yöneticilerin yönetim zihniyetinin oluşumu ve değişimi üzerinde durulmuş, alan verileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda kamu ve özel sektör yöneticilerinin hem birbirine benzeyen hem de birbirinden farklılaşan bir yönetim zihniyetine sahip olduğu tespit edilmiştir.


Every society and every institution has managerial mentality. Managerial mentality consists of values about management, choices and tendencies. Social, political, conomic, culturel factors have been effective for being and chancing of managerial mentality of the managers in public and private sector. In addition to this, both personel characteristics of managers and organizational structures in which managers work have been similar and different aspects of managers.
Based on examples in Western Mediterranean Region (Antalya, Isparta, Burdur) managerial mentality of the managers in public and private sector, formation and chancing of managerial mentality of the managers have been evaluated and analyzed field's datas in this study. In conclusion, it has been ascertained that public and private sector managers' have both similar and different managerial mentality.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF