Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

XIX. Yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri

Ahmet FEYZİ

Abstract


Osmanlı İmparatorluğu, kültürel kimliğini oluştururken, yaşamını sürdürdüğü bölgelerde sosyal hayat paylaşımında bulunduğu gayrimüslim topluluklarla sürekli etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu gayrimüslim topluluklar, kendi kültürel yaşamlarını sürdürürken, bulundukları bölgede hâkim olan Türk kültüründen ziyadesiyle etkilenmişlerdir. Müzik sanatı ise bu etkileşimin en fazla hissedildiği sanat dalı olarak göze çarpmaktadır. Müzikal anlamda etkileşimin yaşandığı bu topluluk birisi Rum-Ortodoks cemaati ve bu cemaate ait müzik kültürüdür.
Rum-Ortodoks cemaati XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kendi müzik kültürüne ait çeşitli yayınlar yapmakla kalmamış, aynı zamanda kendi müzikal sistemlerini açıklarken Geleneksel Türk müziği kuramından da faydalanmışlardır. Bizans müziği olarak ta bilinen bu müzik türü ile ilgili döneme ait yazılı kaynaklar iki kültür arasındaki etkileşimin izlerini fazlasıyla taşımaktadır.
Bu araştırmada, Bizans müziği hakkında yayınlanmış iki kuramsal eser ele alınmış ve bu eserler içerisindeki kuramsal yapı ifadesinde faydalanılan Geleneksel Türk Müziğine ait ifade biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ise Bizans müziğinde kuramsal yapı ifadesinde Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan birçok ifade biçiminden faydalanıldığı tespit edilmiştir.


The Ottoman Empire it has been in constant interaction with non-Muslim communities share to social life in areas continue to live while creating cultural identity. This non-Muslim communities are largely influenced by the prevailing culture in their regions while maintaining their cultural lives. Music art is attract attention just a branch of art that the impact is most felt of interaction.
Until the first quarter of 20th century, the Greek-Orthodox community, not only do various publications belonging to their musical traditions, but also they benefit from traditional Turkish music theory for explaining their musical systems. Written sources belonging to period related this type of music which also known as Byzantine music bears traces of the interaction between the two cultures too.
In this research; has examined two theoretical work published on Byzantine music and to be determined expression forms belonging to traditional Turkish music to used for expressed of theoretical structure in these books. As a result of research; it has understood to used of many elements belonging to traditonal turkish music for expressed theoretical structure of Byzantine Music.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF