Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimiyle ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi

Beytullah BEKAR

Abstract


Almanya’da resmi rakamlara göre 3 milyona yakın Türk yaşamakta olup ticaret, siyaset, spor, edebiyat ve benzer alanlarda Almanya’ya katkı sağlamaktalar. Bu sebeple Almanya’daki Türklerle ilgili hem Türkiye’de hem de Almanya’da çok çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Türk-Alman ticaret ilişkileri, Türklerin Almanya’ya uyumları, ekonomik güçleri en çok araştırılan hususlardır. Fakat Almanya’daki Türkçe dersleri ve Türklerin dil kullanımları günümüze kadar ikinci plana itilmiştir. Bu sebeple günümüzde üçüncü kuşakta Türkçe anlayabilen ama kendini Türkçe ifade edemeyen çok sayıda Türk gençleri görülmeye başlanmıştır. Makalede önce Almanya’daki Türk nüfusu hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra sonra Türk kimliğinin devamı için ana dilinin önemi üzerinde durulmuştur. Son olarak Türkiye’de ve Almanya’da konuyla ilgili yapılmış çalışmalar sıralanmıştır.


According to official figures 3 million Turkish, which contribute to Germany in some fields such as trading, politics, sports, literature, live in Germany. Therefore, a wide variety of academic studies about Turkish people living in Germany are done and going to be done both in Turkey and Germany. Turkish-German commercial relationship, adaptation of Turkish people to Germany and their economic power are the most researched subjects. However, subjects such as Turkish courses and language usage of Turkish people in Germany were postponement until today. For this reason, it is observed that some third-generation Turkish youth can understand but can not express themselves in Turkish language. In this paper, firstly a short description about the Turkish population in Germany is given and afterwards the importance of Turkish language to permanency of Turkish identity is mentioned. Next, studies about this subject which were done in Turkey and Germany are given.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF