Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kars’ta Doğum Âdetleri

Adem BALKAYA

Abstract


Bir millete ait kültürel belleğin oluşması, yaşatılması ve aktarılması uzun bir zaman dilimini kapsar. Özellikle Türkler gibi dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılmış, çok fazla değişik kültürle karşılaşmış, çok farklı devletler kurmuş bir milletin kültürel belleği sürekli değişim geçirmek zorunda kalmıştır. Ancak kimi yerlerde bu bellekte yer alan uygulamalar değişmeden veya en az değişikliklerle kalabilmişlerdir. Genelde Doğu Anadolu özelde ise Kars ili, kültürel bellekte yer alan uygulamaların ilk günküne yakın bir şekilde yaşanmaya devam ettiği yerlerden biridir. Bu nedenle bu coğrafyada yapılacak araştırma ve derlemeler oldukça önem arz etmektedir. 2009 yılında UNESCO tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğinde "Doğu Anadolu Kültür Turizmi İçin İttifaklar Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması" projesi kapsamında yörede geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır. Projenin bitiminden itibaren günümüze kadar da bu derlemeler devam ettirilmektedir. Bu çalışmada bu derlemeleri de kapsayan bilgiler ışığında, Kars'ta geçiş dönemleri bağlamında doğum etrafında yapılan uygulamalar bir araya getirilmiştir. Elde edilen bilgiler maddeler hâlinde sıralanmış ve hangi bilgi hangi köyden elde edilmişse hemen devamında verilmiştir. Kimi uygulamaların diğer bölgelerde de benzerliği üzerinde durulmuş, yöresel sözcükler dipnotlarda açıklanmıştır. Bu çalışmayla Kars ilinin kültürel özelliklerinin tespit edilerek bilimsel ortama aktarılması, bu yolla da genelde var olan kültürel belleğe katkı yapılması amaçlanmıştır.


The formation of the cultural memory of a nation, maintaining and transferring covers a long period of time. Especially in the world like Turkey spread to a wide geographic area, have experienced a lot of different cultures, cultural memory of a nation founded many different states have had to undergo constant change. But some places in this memory space applications able to stay with unchanged or at least change. In general, the Eastern Anatolia is one of the places where special Kars continued to live in a manner near to the first day of the exercises in cultural memory. .Therefore, it is very important to supply research and review will be made in this region. Supported by UNESCO in 2009, the Culture and Tourism Ministry and the Kafkas University in collaboration with "Mapping the Intangible Cultural Heritage of Eastern Anatolia Cultural Alliances Kars for tourism" project, large-scale in the region is studied. From today until the end of the project in this compilation are maintained. In this study, the applications made in the context of this collection also covers information about the birth of the transition period in the light of Kars was put together. Sorted into materials and information obtained is provided in which information is obtained which village proceed immediately. In some applications, other regions also emphasized the similarity is explained in the footnotes local words. Transferring scientific environment by determining the cultural characteristics of Kars with this study is intended to be done in this way contribute to cultural memory, which usually have.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF