Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi

Özgür İLANBEY, Remzi CAN

Abstract


Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullanmış oldukları konuşma dili unsurları tespit edilmiş ve alanyazında belirtilen konuşma dili unsurlarına göre sınıflandırılmıştır. Yazı dili kullanımının iletişim sorunlarına yol açmayacak şekilde keyfiyetten uzak, duru, anlaşılır olması, yazma becerisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Konuşma dili unsurlarının öğrencilerin yazılı anlatımlarında tespitinin ve bu sorunların giderilmesinin yazılı anlatım becerisinin gelişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın örneklemi; Kırşehir ili merkez ilçeden 2, diğer ilçelere bağlı köylerden de 3 ortaokul olmak üzere bu okulların 5. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 201 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma betimsel durum saptaması niteliğindedir. Verilerin tespit ve analizinde ise doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler, sınıf düzeyine göre 5 ve 8. Sınıf, yerleşim yerine göre ise köy ve kent bakımından ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır.
Sonuçta öğrencilerin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarına sıkça rastlandığı ve bunun da çeşitlilik gösterdiği görülmüştür.


In this study, the spoken language elements used by the second stage primary education students in their written expressions were determined and classified in accordance with the spoken language elements stated in the related literature. The use of written language in a clear, understandable way and away from arbitrariness, which will not cause any communication problems, contributes to the improvement of the written skills. It is believed that the determination of the spoken language elements in the students' written expressions and the elimination of the problems will be effective in the improvement of the written expression skills.
The sample of the study comprises 201 students of the 5th and 8th grades from the secondary schools, two of which are located in the center of Kırşehir and three in the villages of the other provincial districts. The study reflects a descriptive situation analysis. Document review technique was used in the determination and analysis of the data. The data was evaluated separately as the 5th and 8th grades in accordance with classroom levels and as the city and village in accordance with the residential area. As a result of the study, it was seen that the elements of the spoken language were frequently used by the students in their written expressions and that these usages showed variety.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF