Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

İtaat Kültürü ve Din

Recep ÖZKAN, Bayram POLAT

Abstract


Birey davranışlarının ürünü olan ve birey davranışlarını etkileyen bir kavram olarak itaat, sosyal bilimcilerin ilgi alanı içerisindedir. Akıl ve irade tercihi sonucu ortaya çıkmakta ve hem içe hem de dışa dönük olarak gerçekleşmektedir. Toplumsal yaşam için bir gereklilik olan itaat, düzen ve intizam sağlamada, huzur oluşturmada da etkili olmaktadır.
Kültürel ortamların özelliği itaat kavramına yüklenen değer yargılarındaki farklılaşmayı ortaya çıkarmaktadır. Kültürü oluşturan temel dinamiklerden olan din de itaat üzerinde etki gücüne sahiptir. Bu nedenle farklı dinlerde itaat kavramına yüklenen anlamlarda farklılaşmaktadır.


Obedience which is the product of individual behaviors and which is a concept affecting individual behavior is in the interest of social studies scholars. It is the result of intellect and will preference and it can be emerged as both the internal and the extroverted. Obedience which is a requirement for social life is effective in creating peace, order and regularity.
The values attributed to the concept of obedience which is the feature of cultural environment reveals the variation in the judiciary. Religion which is the basic dynamic forms of culture also has the power to impact on obedience. Therefore, there are differences in meaning of the concept of obedience in various religious.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF