Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde -(I/A)r Biçimbiriminin Alışkanlık İşlevinin Öğretilmesine Yönelik İşe Dayalı Ders Malzemeleri

Duygu AK BAŞOĞUL, Utku ORYAŞIN, Melda KARAGÖZ

Abstract


Yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin alanyazın tarandığında dilbilgisi kapsamında yer alan yapıların öğretiminde öğreticilerin güçlüklerle karşılaştıkları sıkça belirtilmiştir. Buradan hareketle araştırmada -(I/A)r biçimbiriminin alışkanlık işlevinin öğretimine yönelik A2 düzeyinde işe dayalı ders malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İşe dayalı öğrenme ve sunum-uygulama-üretim modellerine göre hazırlanan ders malzemesi ve etkinlikler sunum, uygulama ve üretim olmak üzere üç aşamada sunulacaktır. Sunum bölümünde örtük öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla doğrudan anlatım yapılmadan girdi oluşturulacaktır. Uygulama bölümünde açık öğrenmeyi gerçekleştirmek için sunum bölümünde yapılan sezdirimden hareketle, alanyazından -(I/A)r biçimbiriminin alışkanlık işlevine yönelik elde edilen veriler doğrultusunda dilbilgisi kartları kullanılacaktır. Ardından bilinçlendirme etkinliklerine yer verilip üretim bölümünde de çıktı olarak öğreniciler tarafından hazırlanan ders malzemeleri sunulacaktır.


When scanned literature related to Turkish language teaching to foreigners it was stated that instructives meet with difficulties about teaching of grammatical structures. Thus, in this study, it was aimed to develop task-based course materials that focuses on teaching the habitual function of -(I/A)r morpheme at A2 level. The course materials and exercises that were prepared by task-based learning and presentation-application-production model will be presented at three phases: presentation-application-production. In presentation section, it will form input without direct expression for realization of implicit learning. In application section, in order to realize explicit learning, it will include consciousness-raising exercises and grammar card that was composed of acquired datas for the habitual function of -(I/A)r morpheme from literature. In production section, it will also include course materials that prepared by the students as output.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF