Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Termal Turizmde Farklı Bir Destinasyon: Jeoturizm (Afyonkarahisar Örneği)

Evren EKİZ, Hakkı YAZICI

Abstract


Sağlık turizmi içerisinde yer alan termal turizm, soğuk ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış uygulamalarla kullanımı için turistlerin ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir turizm çeşididir. Türkiye'de pek çok termal turizm merkezi olmakla birlikte Afyonkarahisar İli de önemli bir merkez durumundadır. Afyonkarahisar İli, termal kaynakları yanında, çok sayıda doğal ve kültürel değere sahip alanlara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanların başında Frig Vadisi gelmektedir. Frig Vadisi, jeolojik-jeomorfolojik oluşumlar ve jeoloji-insan ilişkisi sonucu ortaya çıkan eserlerin ziyaret edilmesini kapsayan, jeoturim faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada Afyonkarahisar İli jeoturizm potansiyelinin termal turizm ile birlikte değerlendirilmesinin önemi ve gerekliliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle literatür taraması, daha sonra da arazi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında jeoturizme olan farkındalığın sağlanması ve jeoturizmin termal turizm ile birlikte bir bütün olarak planlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


Thermal tourism, a kind of health tourism, is a type of tourism which meets water, sanitation, hygiene, housing and transportation needs of people through hot and cold spring water. Along with many thermal tourism centres in Turkey, Afyonkarahisar is an important thermal tourism centre as well. In addition to thermal resources, the province has natural and cultural values which are also important tourism sources. One of the prominent natural and cultural values is Frig Valley. Including visiting creations which arose as a result of geology-human relations and geologic and geomorphologic formations; the Frig Valley, has an important potential in terms of geo-tourism facilities. In this study, it was aimed to analyze geo-tourism potential of Afyonkarahisar province together with thermal tourism. Within this context, firstly, literature review; and later field study were carried out. In the light of these studies, the results indicated that the awareness about geo-tourism needs to be raised and geo-tourism needs to be planned together with thermal tourism as a whole.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF