Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuk Meclislerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Elvan YALÇINKAYA, Yakup AZRAK

Abstract


Araştırmanın genel amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çocuk meclislerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarabilmektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri Niğde il merkezinde bulunan, 7 farklı ortaokulda görev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile yürütülen, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler genel olarak çocuk meclislerini olumlu buldukları, çocukların demokrasi bilincini geliştirdiği, çocukların katılım hakkını kullanmaları için bir fırsat olduğu, bunun yanı sıra çocuk meclislerinin tam olarak uygulanmadığı ve sayısının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır.


The aim of the study is to find out the opinions of social studies teachers on children councils. Phenomenology model, which is one of the qualitatative methods, was employed for the study. The data of the study was collected through semi-structured interview with 20 social studies teachers in 7 different secondary schools. Content analysis method was used to analyze the data. According to the results of the study, the teachers generally find children councils positive and they think that they help children improve democracy consciousness. They also add that children councils are an opportunity to use their rights of participation but they are not practiced commonly and the number of councils is not enough.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF