Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Dönüşen İletişim Paradigmasının Halkla İlişkilerdeki İletişim Politikasına Etkileri (Tarihsel Bir Analiz)

Kazım Özkan ERTÜRK

Abstract


Zaman içerisinde iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerleme ve değişen sosyokültürel ve ekonomik koşullar, iletişim alanındaki toplumsal algıyı da dönüştürmüştür. Bilgiye erişimin ve denetim olanaklarının genişlemesi sayesinde, toplumsal anlamda bilgi ve bilinç düzeyi yükselen kitlelerin etkilenip yönlendirilmesi daha zor hale gelmiş, bu da iletişime dayalı ikna faaliyetlerinde farklı yön arayışlarının ve yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir konu hakkında farklı kaynaklardan bilgi edinmenin kolaylaşması sayesinde, hem toplumsal anlamda karmaşıklaşan ilişkilerin, hem de kurumsal anlamda iletişim sürecinin yönetilmesi zorlaşmıştır.
Kurum ya da kuruluşların hedef kitleleri ile aralarında hoşgörü ve iyi niyet çerçevesinde iki yönlü bilgi paylaşımını sağlamayı amaçlayan halkla ilişkilerin gelişimi, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme ve iletişime ilişkin toplumsal algının dönüşümünden bağımsız düşünülemez. İletişim alanında değişen toplumsal ve kurumsal algı paralelinde, halkla ilişkiler uygulamalarındaki iletişim anlayışı da dönemsel farklılıklar göstermiştir. Bu çalışmada iletişim bilimlerinin gelişmeye başladığı dönemden günümüze, iletişimin biçim ve algılanışındaki değişimler ışığında, halkla ilişkilerdeki iletişim anlayışında yaşanan dönüşümlere ilişkin bir analiz yapılacaktır.


In time, the progress recorded in communication technology and the change of socio-cultural and economic conditions have transformed the social perception in the field of communication. By courtesy of the expansion in access to information and inspection facilities, directing and persuading the masses with rising knowledge and awareness have become more difficult, and that has resulted in the emergence of different aspects in communication-based persuasion activities and approaches. Thanks to the ease of obtaining information from different sources on a topic, it has been difficult to manage both complex social relationships and communication process in the institutional sense.
The development of public relations, which aimed at providing a bilateral information sharing between the institutions/organizations and their target audience within the framework of tolerance and goodwill, cannot be separated from the improvement in communication technologies and the transformation of the social perception pertaining to communication. In line with the changing social and institutional perception in communications, communication approach in public relations practices has shown seasonal differences. In this study, an analysis will be made regarding the transformation of the understanding of communication in public relations in the light of changes in the shape and perception of communication.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF