Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’ne İlişkin Algılarının İncelenmesi

Turhan ÇETİN, Ayşegül HOCAOĞLU

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne ilişkin 7. sınıf öğrencilerinin algılarının incelenmesidir. Bu amaçla, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ise, metafor ve yarı yapılandırılmış algı soruları kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne ilişkin bilgilerinde eksiklik tespit edilmştir. Elde edilen bulgular sonucunda Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'ne yer verilmelidir. Böylelikle, bir edebi tür olan Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi'nin Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılması öğrencilere pek çok istendik davranışın kazandırılmasınıda sağlayabilir.


The purpose of this study was to determine how 7th grade students perceive Evliya Çelebi and Travelogue. For this purpose the study qualitative research method used. As data collection tool is metaphors and used semi-structured questions of perception. Content analysis was conducted to analyze and interpret the data of the study. As a result of analyze, the stedent's are rather lacking their information on Evliya Çelebi and Travelogue, but we can conclude that the majority of the students have restricted knowledge about Evliya Çelebi and Travelogue. According to data obtained from this study should include to Evliya Çelebi and Travelogue in Social Studies curriculum. Thus, Evliya Çelebi and Travelogue which a literaty genre can be provided desirable behavior for students by using Social Studies courses.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF