Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddet Gören Öğrencilere Yönelik Alınacak Önlemlere ve Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri

İbrahim Halil YURDAKAL, Mehmet SOYUÇOK

Abstract


Bu araştırmada, arkadaşlarından ya da yakın çevresinden şiddet gören öğrencilerin nasıl belirlenebileceği ve buna yönelik ne gibi önlemler alınabileceğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini iki devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde eğitim gören toplam 359 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu temalar ve kodlar oluşturulmuş, sonuçlar alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının şiddetin önlenmesine ilişkin teorik boyutta yeterli bilgi sahibi oldukları ancak uygulama boyutunda yetersiz kalacaklarına yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları durumlarda öncelikle konunun araştırılması gerektiğini, şiddete yönelik kesin bulgular olduktan sonra konu hakkında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının şiddete maruz kalan öğrenciler için hangi kurum ve kuruluşlara başvurulacağına, ne gibi önlemler alınacağına, aileler ile yapılacak çalışmalara ve şiddet durumunda uygulanması gereken müdahalelere ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


İn this research primary school candidates' views and opinions about taking measures for students subjected to violance, diagnose violance cases and educational practices needs to be done were investigated. The study is a qualitative research designed as a survey method. Participants were 359 pre-service students studying at 2 state universities. An open-ended questionnaire which was developed by the researchers and consist 4 questions was used to investigate teacher candidates views and opinions. The qualitative data gathered through the survey were typed and exposed to content analysis. Related codes were then grouped under certain themes based on which interpretations were made. The results revealed that teacher candidates have sufficient knowledge about theoretical dimension for the prevention of violence, but their views showed that they have got inadequate knowledge about implementation of prevent the violance. Teacher candidates views shown that in violance situations first thing to me made is investigate the case after that educational or other implementations were has to be done. In addition candidates known to institutions and organizations that resort for violance situations, what measures will be taken and preventations for violance cases.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF