Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Nev’î-Zâde Atâyî’nin Bilinmeyen Şiirleri

Mesut Bayram DÜZENLİ

Abstract


Son zamanlarda yapılan çalışmalar, şiir mecmualarının klasik edebiyatımız açısından ne derece önemli olduklarını göstermektedir. Mecmuaların bir kısmı, aynı nazım şekil ve türüne münhasırdır. Bir kısmı da, birden çok şairin divanını ihtiva etmektedir. Üzerinde çalıştığımız 206 varaklık yazma eser, Michigan Üniversitesi İslam Yazmaları Koleksiyonu Bölümü'nde Isl. Ms. 1045 demirbaş numaralı bir divanlar mecmuasıdır. Mecmuada, Riyâzî'ye ait Divan, Sâkînâme, Tezkire; Şeyhülislam Yahya Efendi'nin Sâkînâmesi, Gani-zâde Nâdirî Divanı, çeşitli beyit ve şiirler, Azmî-zâde Hâletî Divanı, Sabrî Divanı, Nev'î-zâde Atâyî Divanı, Veysî Divanı ve Kaysûnî-zâde'ye ait mukaddime yer almaktadır. Mecmuada yer alan bu eserlerde büyük noksanlıklar vardır. Ancak, Nev'î-zâde Atâyî Divanı'nın tenkitli metninde yer almayan bir kaside ve iki gazel ile farklı varyantta yazılmış bir gazelin bulunması, mecmuayı bizim için önemli kılmaktadır. Bu çalışmamızda, Nev'î-zâde Atâyî 'nin bilinmeyen manzumelerinin ve farklı yazılmış olan gazelinin kısa bir değerlendirilmesi yapılarak çevriyazı metinlerine yer verilecektir.


Recent studies have been showing that how important the poetry magazines are in terms of our classical literature. Some of the magazines are exclusive in point of having same poetic forms and genres. Some of them contain many poets' diwan. The work consisted 206 folios which we working on is a diwans magazine with Isl. Ms. 1045 asset number in the Michigan University Department of Islamic Manuscript Collection. In the magazine, there are Riyazi's Divan, Sakiname, Rubaiyat and Tadhkirah; Şeyhülislam Yahya Efendi's Sakiname, Gani-zade Nadiri's Diwan, various verses and poems, Azmizade Haleti's Diwan, Veysi's Diwan and muqaddima belonging to Kaysunizade. There are major deficiencies in these works however, it makes magazine important for us to have a qasida, two ghazals and a ghazal written different variant which not exist in the Nevizade Atayi's criticised text. In this study, it will be given transcriptions texts by reviewing briefly Nevizade Atayi's unknown poems and differently written ghazal.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF