Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Giresun’un Bulancak İlçesi Kırsal Kesiminde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri, Yönü ve Başlıca Özellikleri

Cevdet YILMAZ

Abstract


Bu çalışmada Bulancak ilçesi köyleri örnek alınarak Giresun ili kırsal kesiminde görülen nüfus hareketlerinin yönü ve başlıca özellikleri üzerinde durulmuştur. Bulancak ilçesi, deniz seviyesinden başlayarak 0- 100, 100-750 ve 750-1250 m yükseltiler arası olmak üzere üç kademeye ayrılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; 0-100 m seviyeler arasında bulunan köylerde yaşayan halkın, kırsal uğraşıların yanı sıra ilçe merkezi ve yakın çevresinde çeşitli işlerde çalışarak ek gelir elde etmeleri nedeniyle göçe daha az katıldıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde 750-1200 m yükselti kademeleri arasında bulunan köylerde de tahıl tarımı, ormancılık, hayvancılık, arıcılık, mevsimlik işgücü göçü şeklindeki gurbetçilik gibi ekonomik faaliyetlere bağlı olarak hareketlilik daha azdır. Buna karşılık, yaklaşık 100 m’den, fındık ziraatının üst sınırı olan 750 m yükselti seviyesine kadar olan ve fındık kuşağı adı verilen köyler ise çok hızlı bir şekilde nüfus kaybetmektedir. Geçim sıkıntısı, ek gelir ihtiyacı, köy okullarının taşımalı sisteme geçmesi gibi faktörlere ek olarak, bu kesimdeki göçlerin başlıca sebebi fındık tarımı ile tarlaların ekili hâlden dikili hâle gelmesidir. Böylece kırsal alanda insanları bütün yıl toprağa bağlayan bir faaliyetin kalmaması ve fındıktan elde edilen gelirin de yıldan yıla azalması bu kesimde göçü hızlandıran başlıca faktör olmuştur.

Bulancak is a district of Giresun Province on the Black Sea coast of Turkey. This study includes that the causes, direction and main characteristics of migrations in the rural area of Bulancak County. In this research, Bulancak County is handled in three degree starts from sea level. First level is between 0-100 meters and second level is between 100-750 meters, third and final level is between 750-1250 meters and it is analyzed in three independent levels. According to results of this study, people who lives the villages which sea level is between 0-100 meters, they are interested in rural occupation and also they work in different fields of works because of the fact that their villages are close to county center. For this reason, rate of migration is lower than others. Similarly, in the villages between 750-1200 meters (sea level) that have grain agriculture, forestry, animal husbandry, beekeeping, migration of seasonal labor force which is related economic actions that are low. Opposite to, nearly starting to 100 meters, nut agriculture’s upper limit is 750 meters and the villages which is called “nut band” lose the population rapidly. The reasons of the migration are life difficulties or money squeeze, additional income needs, changing carriage system in the villages but the main or the significant reason is that the fields change from area under cultivation to above cultivation with nut agriculture. Therefore, there is no activities related to soils or fields for the people who live in rural area and revenues of the nut agriculture decrease year to year so that this factor or this cause increases the migration in this rural area.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF