Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimine Beyin Temelli Yaklaşım

Bilginer ONAN

Abstract


Türkçenin ana dili olarak öğretiminde beyin temelli yaklaşımın ele alındığı bu çalışma, iki ana bölümden meydana gelmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde, beyin temelli yaklaşım stratejisinin ortaya çıkışına kadar dünyada uygulanan eğitim sistemlerinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar üzerinde durulmuş; beyin temelli öğrenme stratejisinin içinde geliştiği yapılandırmacı yaklaşımdan bahsedilmiştir. Böylelikle, beyin temelli yaklaşım anlayışını hazırlayan gerekçeler ve şartlar belirlenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Türkçenin ana dili olarak öğretiminde, beyin temelli yaklaşım stratejisini uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, sorunun öğrenme sürecinde bir dengeleme aracı olma özelliği, detaylandırma işlemi, kısa süreli belleğin sınırlı işlem gücü, epizodik ve semantik belleklerin zihinsel hazırlık sürecindeki işlevleri, öğrenme sürecindeki iletişim ortamı ve güven duygusu, öğrenme sürecinde konuyla ilgili verilen örneklerin bilişsel işlevi, bilgi işlem süreci, grafik düzenleyiciler ve görseller, öğrenme sürecinde sağ beyin yarım küresinin işlevleri ve metafor dilinin öğrenme sürecine etkisi gibi hususlar ele alınmıştır.
Türkçe dersleri, beyin temelli yaklaşımın uygulanmasına zemin oluşturabilecek önemli araçlara sahiptir. Bunların başında farklı türlerde hazırlanmış metinler gelmektedir. Bir öğretim materyali olarak farklı tür özellikleri içeren metinlerin, Türkçe derslerini beyin uyumlu bir sürece dönüştürmede önemli araçlar olduğu düşünülmektedir.


The study which is based on brain-based approach to teaching as a mother language consists of two main parts.
In the first part of the study, education systems having been performed in the world until the appearance of brain-based approach have been mentioned. In this context, the behavioural and cognitive approaches have been emphasized; constructıvıst approach developed in the brain-based approach was mentioned. In this way, reasons and conditions producing the understanding of brain-based approach have been determined.
In the second part of the study, points to consider when performing the brain-based approach at teaching Turkish as mother language have been discussed. In this context, some points such as question as a balance tool during learning process, detailing process, limited process power of short-term memory, functions of episodic and semantical memories during mental preparation, communication environment and feeling of trust in learning process, cognitive function examples about the subject in learning process, process of data processing, graphic editors and images, functions of the right brain hemisphere and metaphor language's impact on learning process have been emphasized.
Turkish courses have significant tools which can form basis for application of the brain-based approach strategy. Different types of text are the leading of these tools. Texts with different type characteristics as a teaching material are considered as significant tools in order to turn Turkish courses into a brain compatible process.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF