Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çocuk Eğitimi Açısından “Çocuklara Talim” Dergisi

Demet KARDAŞ

Abstract


Bu çalışmada, Aralık 1887-Mart 1888 yılları arasında 9 sayı çıkan Çocuklara Talim çocuk dergisi, sosyal alanlarda çalışan bilim adamlarının; arşivleri, belgeleri, gazeteleri, sinema, dizi gibi çeşitli görsel dokümanları, bir anlam kazandırmak amacıyla sistematik olarak ele aldığı içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Arap alfabesiyle çıkan dergi, günümüz alfabesine çevrilmiş; metinler sosyal ve fen bilimleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. Metinlerdeki dil ve üslup günümüzdeki değerlendirme kıstaslarına göre oldukça sade, çocukların anlayabileceği düzeydedir. Özellikle ahlak üzerine yazılan metinler çocuklara davranış kazandırma açısından dikkate değerdir. İslami bilgiler ve değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Allah'a, peygambere, padişaha, anaya-babaya, hısım-akrabaya saygı ve itaat üzerinde önemle durulmuştur. Dergide dil öğretimi adına bazı metinlerin bulunmaktadır. Sözlük, karşılaştırmalı sözlük örneklerine rastlandığı gibi soru-cevap yöntemi gibi değişik öğretim yöntemlerine de rastlanmaktadır. Yayın hayatı oldukça kısa olan bu dergi, çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı açısından günümüzdeki çocuk dergiciliğine örnek olabilecek niteliktedir.


In this study, 9 issue published between December 1887-March 1888 kids magazine "Çocuklara Talim", scientists deal with social researchs; archives, documents, newspapers, cinema, various visual documents such sequences were analyzed by content analysis was handled systematically in order to make sense. Old writing the magazine, translated into today's alphabet; texts are evaluated under the headings social studies and science. Language and style of the text according to the current evaluation criteria quite simply, a level children can understand. The text is written on the ethics especially notable gain in terms of behavior to children. It is observed that Islamic knowledge and values come to the fore. Allah, the prophet, the Sultan, to one's parents, kith and kin, respect and obedience is emphasized. There is some text in the name of the journal language teaching. Dictionary, it is also common to different teaching methods such as question-answer method, as seen on the comparative examples dictionary. The publication, which is quite short the life of this magazine, magazine in terms of children's education and children's literature are in a position to be an example for today's child magazine.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF