Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkmen Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alınan Sözcüklerin Ünlülerindeki Ses Olayları

Engin GÖKÇÜR

Abstract


Türkmen Türkçesi Türk dilleri ailesinin Güney-Batı grubunda yer alır. Bu yönüyle Oğuz grubu Türk dillerinin doğu kolunu teşkil eder. Türkmen Türkleri 18. yüzyıla kadar Orta Asya Türklerinin ortak yazı dili olan Çağatay Türkçesini kullanmışlardır. Türkmen Türkçesinin temeli 18. yüzyıldan sonra kaleme alınan eserlerin dili ile oluşturulmuştur. Türkmen Türkçesinin söz varlığının büyük bir oranını Türkçe sözcükler oluşturur. Bunun yanında Rusçadan, Arapçadan, Farsçadan ve Moğolcadan alınan sözcükler de oldukça büyük bir oran oluşturur. Özellikle Arapça ve Farsçadan alınma sözcüklerdeki seslik değişmeler sözcükleri tanınmayacak hale getirmiştir. Bu çalışmada Türkmen Türkçesi edebî ürünleri ve sözlüklerindeki Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerin ünlülerinde görülen ses olayları incelenmiştir.


Turkmen Turkish is involved in South-Western groups of Turkish language family. In this respect, it constitutes the eastern arm of the Oghuz group of the Turkish languages. Turkmen Turks have used the Chagatai Turkish's literary language, which is common in Turkey until the 18th century. The foundation of Turkmen Turkish language was created with the language of works which were penned after the 18th century. Turkish words form a great rate of Turkmen vocabulary. In addition, the words taken from Russian, Arabic, Persian and Mongolian also create a quite large proportion. Especially allophonic changes in the words taken from Arabic and Persian words have made it beyond recognition. In this study, the phonetic events seen in the vowels of words borrowed from Arabic and Persian located in Turkmen Turkish literary products and its dictionaries are examined.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF