Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Tarihî Coğrafya Çalışmaları Kapsamında Niğde Kenti Şekillenişi Üzerine Bir Araştırma

Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI

Abstract


Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi, Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunan Niğde kenti, Hititlerden bu yana tarihte birçok topluluğa ve devlete ev sahipliği yapmış bir yerleşmedir. Kentin içinde bulunduğu fiziki çevre, yaşamaya elverişli toprakları ve düşmana karşı korunaklı yapısıyla tarihte kendine has farklı özellikler gösteren birçok kentin kurulmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Niğde kentinde yaşamış toplumların kültürel özelliklerini ortaya koymak ve Niğde kenti şekillenişi üzerindeki etkilerini tarihi ve coğrafi analiz yöntemleri kullanılarak tespit etmektir. Bu çalışmayla içinde bulunduğu coğrafi özellikler bakımından yerleşme yeri olarak seçilen Niğde kentinin tarihî süreçte nasıl şekillendiği tarihî coğrafya çalışmaları kapsamında ortaya konulmuş ve kentin Kapadokya Bölgesi için ne denli önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Niğde kentinin tarihi coğrafya çalışmaları kapsamında tahlilinin yapılması kentte yaşanan kentsel sorunlara çözüm üretilmesinde ve gelecekte yapılacak kentsel planlara öneriler getirilmesinde fayda sağlayacaktır.


Niğde city which is in Turkey's Central Anatolia Region, in Middle Kızılırmak Region is a settlement hosting many societies and states. Physical environment where the city was found, life- hospitable lands and safeguarded structure aganist to enemy have caused the establishment of many cities showing its own different characteristics. The purpose of this study to reveal the cultural characteristics of the community that lived in Niğde city, and to identify their impact on the shaping of Niğde city with using historical and geographical analysis methods. In this study it is revealed how it shaped adopted as part of the historic process of historical geography studies in Niğde city selected as the settlement in terms of geographical features, and it is pointed out that how important city is for the Cappadocia Region. Nigde solutions to urban problems in the city to do the analysis within the context of the production of urban geography studies and future proposals will benefit in bringing urban plans.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF