Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği

Ayça BÜYÜKYILMAZ, Mehmet MERT

Abstract


Bu çalışmada 1960-2010 yılları arasında kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ve kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişkinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Hamilton (1989) tarafından geliştirilen ve ekonometrik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan tek değişkenli Markov rejim değişim modelinin Krolzig (1997) tarafından geliştirilen çok değişkenli versiyonunun (MS-VAR) Türkiye için uygulaması yapılmıştır. Markov rejim modelleri, rejim değişimlerinin yer aldığı ve bu değişimlerin hangi dönemlerde gerçekleştiği bilinmediği ve elde edilen sonuçların geleceğe yönelik tahminlerin olasılıksal olarak ifade edildiği doğrusal olmayan bir modelleme yaklaşımıdır. Ayrıca bu modeller ekonomik çevrimlerin tarihlendirilmesine de olanak tanımalarından dolayı çok tercih edilmektedir. Çalışmada MS-VAR modeli kullanılarak, kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ve kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişki analiz edilmiştir.


The purpose of this study is to modelling the relationship among CO2 emission per capita, renewable energy consumption per capita and gross domestic product per capita. In this context, the multivariate version of univariate Markov regime change model (MS-VAR) which is developed by Hamilton (1989) and is used prevalently in econometric applications, is performed for Turkey. Markov regime model is a non-linear model approach for changes that it is not known when they occured and it is used to predict the results in stochastic way. Moreover, these models are widely used because they also enable the dating of economic networks. This study the relationship among CO2 emission, renewable energy consumption and gross domestic product were analyzed by the use of MS-VAR model.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF