Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Osman ÇEPNİ

Abstract


Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler kaygıları ile tutumları arasındaki ilişkileri ve öğrencilerin kaygı ve tutumlarının sosyal bilgiler dersinde algılanan başarı düzeyi, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Karabük il merkezinde bulunan ortaokullarda 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 300 öğrenci katılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Kağıtçı ve Kurbanoğlu (2013) tarafından geliştirilen "Kaygı Ölçeği" ve Anlar (2011) tarafından geliştirilen "Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kaygı ve tutumları arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte araştırma sonuçları, öğrencilerin kaygılarının sosyal bilgiler dersinde algılanan başarı düzeyi değişkenine; tutumlarının ise sosyal bilgiler dersinde algılanan başarı ve sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


The purpose of this study was to examine the relationship between secondary school students' anxiety and attitude toward social science course and to determine whether students' anxiety and attitude differed significantly according to perceived successes in social science course, gender, and classroom level. A total of 300 6, 7, and 8th grade students studying in secondary schools located in Karabuk city center in 2014-2014 education year and second term participated in the study. This study designed in survey model used "Anxiety Scale" developed by Kağıtçı and Kurbanoğlu (2013) and "Attitude Scale" developed by Anlar (2011) to gather data. Results of the study revealed that secondary school students' anxiety and attitude toward social science course was negatively and significantly correlated. Results also illustrated that students' anxiety differed significantly according to perceived success in social science course variable while their attitude differed significantly according to perceived success in social science course and classroom level variables. Results of the study were discussed in line with the related literature.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF