Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyinde Yazılı Akran Geribildirimlerine İlişkin Görünümler

Ergün HAMZADAYI

Abstract


Bu araştırmanın amacı, C1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatımı düzenleme sürecinde akranlarına sağladıkları yazılı geribildirimleri çeşitli açılardan betimlemek ve bu betimlenmeye dayanarak akran değerlendirme etkinliklerinin işlevselliğini sorgulamaktır. Araştırmada C1 düzeyinde Türkçe öğrenen 32 öğrencinin akranlarına verdiği geribildirimler üzerinde içerik çözümlemesi yapılmış, yazımsal ulamlar da dikkate alınarak geribildirimler doğru yazımlara yönelik olup olmamalarına, doğru-yanlış oluşlarına ve türlerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular öğrenciler tarafından metinlere toplam 404 geribildirim verildiğini, bu geribildirimlerin %5.69'unun (23 geribildirim) metinlerdeki doğru yazımlara yönelik olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise metinlerdeki toplam yanlış sayısının 381 olduğunu ve öğrencilerin bu 381 yanlışın %78.48'ine (299 geribildirim) geribildirim sağlayabildiklerini göstermiştir. Öte yandan öğrenciler metinlerdeki yanlışlara %88.96 oranında doğrudan düzeltici, % 11.04 oranında dolaylı düzeltici geribildirim sağlamışlardır. Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, akran değerlendirme etkinliklerinin metinlerindeki yanlışları belirleme ve düzenlemede verimli bir sınıf etkinliği olabileceğini göstermektedir.


The purpose of this research to describe various aspects of the process of writing foreign students learning Turkish in C1 level and the regulations that they provide feedback to their peers and to question the basis of the functionality of the peer review activities. Research was done with 32 students learning Turkish in the level of C1 and conducted content analysis on the feedback given by their peers. Feedbacks were classified according to their correct spelling consideration, types and wrightness with consideration of textual properties. The results were presented as percent and frequency. According to the findings total of 404 feedback given by students to the text and 5.69 % (23 feedback ) of the feedbacks were given to the correct spelling in the text. Another findings in the research there were 381 errors in texts and students gave feedbacks for 78.48 (299 feedbacks) for them. On the other hand students gave %88.96 direct or corrective and 11.4 % indirect feedback. as a general according to the results peer review techniques could be effective activities in defining and correcting textual mistaken and advised to be used.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF