Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Dünyanın En Eski Medyası: Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri ve Algılanışı: Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması

Yücel EROL, Müslüme AKYÜZ

Abstract


Örgütlerde iletişim, sınırları belirlenmiş ve belirli kurallar doğrultusunda yapılandırılmış formal iletişim kanalları ve kişilerarası ilişkilerden doğan ve herhangi bir yapılandırmaya dâhil olmayan informal iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleşir. Dünyanın en eski medyası olarak bilinen söylenti ve dedikodu ise iletişim sürecinin informal boyutudur. Dedikodu ve söylentiler günlük yaşamda uzakta kalınamayan, bazen yakınılan, bazen kızılan ama bir şekilde dâhil olunan sosyal ortamlardır. Aslında söylenti ve dedikodu bir iletişim tarzıdır. Dedikodu örgütlerdeki en yaygın faaliyetlerden birisi olmasına rağmen Türk yönetim yazınında fazlaca çalışılmamış bir konudur. Bu konunun irdelenmesi, ilgili yazına katkı vermek amacıyla tanımlayıcı bir çerçevede sunulmuştur. Bu çalışmada, informal ve viral bir iletişim aracı olan dedikodunun nasıl algılandığı, bireysel ve örgütsel açıdan işlevleri, bireysel yararlarına ilişkin tutumlar değerlendirilmiştir.


Communication in organizations, within the limits specified and configured in accordance with certain rules arising from the formal channels of communication and interpersonal relationships, and are not included in any configuration takes place through informal channels of communication. Known as the world's oldest media rumor and gossip is the size of the informal communication process. Kalınamayan everyday life, away from the gossip and rumors, sometimes complained, but in a way, sometimes including the Red Crescent owned social media. In fact, rumor and gossip is a way of communication. Despite being one of the most common activities in organizations gossip much studied in the literature of the Turkish government issue. Examine this issue, a descriptive framework in order to contribute to the relevant literature is presented. In this study, informal and non-viral rumor that the perception of a means of communication, the functions of individual and organizational point of view, attitudes were assessed on individual merits.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF