Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ortaokul Öğrencilerinin Metin Üretimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kemal Zeki ZORBAZ, Burhan ÖZÇELİK

Abstract


Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin 20 dakikalık süredeki metin üretimlerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde ölçülmesi amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modelindeki bu araştırmanın örneklemini; Antakya'daki iki okulda öğrenim gören 817 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Veriler analiz edilirken öğrencilerin oluşturdukları yazıların kelime olarak metin uzunlukları hesaplanmış ve kişisel bilgi formundaki değişkenlere göre öğrencilerin oluşturdukları metinlerin uzunluklarında farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 20 dakikalık sürede ortaokul öğrencilerinin % 40,5'inin 51 ilâ 100, % 32,4'ünün de 30 ilâ 50 kelimeden oluşan metinler ürettikleri; kız öğrencilerin erkeklere göre daha uzun metinler oluşturdukları, metin uzunluğunun 5. sınıftan 7. sınıfa doğru düzenli bir biçimde arttığı, Türkçe dersinde akademik olarak daha başarılı olan öğrencilerin daha uzun metinler oluşturdukları belirlenmiştir. Bu çalışmada sosyoekonomik özelliklerin metin üretiminde farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Buna göre babası üniversite veya lise mezunu olanların diğerlerine göre daha uzun metin oluşturduğu; babası memur olanların babası başka meslekten olanlara göre daha uzun metin oluşturduğu; ailesinin aylık ortalama geliri 1500 TL'den düşük olan öğrencilerin metin üretimlerinin, ailesinin aylık ortalama geliri 2501-4500 arası olan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu ve 2501 TL ile 4500 TL arasında geliri olanlarda da gelir durumuna göre metin üretiminin arttığı belirlenmiştir.


This study aims to measure the text production (in 20 minutes) of secondary school students with regard to various variables. Study group of this causal-comparative research consisted of 817 secondary-school students attending two schools selected from Antakya district. When the data are analyzed, the lengths of the texts composed by the students are calculated and it is examined whether there is any differentiation in the lengths of the texts which the students has written according to the variables in personal information form. In the study the following conclusions are reached: In 20 minutes 40,5 % of secondary school students have produced 51-100-word text and 32,4 % of them 30-50-word text. It has determined that female students have written longer texts according to male students; text length has increased regularly toward 5 to 7 grade and students who are more successful in Turkish Language lesson can write longer texts. In this study, it has found that socio-economic difference of students have effect on their text production process. When the data are analyzed, the lengths of the texts composed by the students are calculated and it is examined whether there is any differentiation in the lengths of the texts which the students has written according to the variables in personal information form. According to this result, students whose father graduated from high school or university have composed longer texts; students whose father are civil servant have composed longer texts when compared with other professions; students whose family earn less than 1500 Turkish Liras per month have lower text production compared with students whose family earn 2501-4500 Turkish Liras per month. And it is determined that an increase in text production of students whose family have 2501-4500 Turkish Liras income per month.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF