Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Arcs Motivasyon Modeli'nin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyonlarına ve Başarı Düzeylerine Etkisi

Mustafa TAHİROĞLU

Abstract


Bu araştırmada, ARCS Motivasyon Modeli bileşenleri dikkate alınarak yapılandırılan bir öğrenme-öğretme sürecinin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarına ve başarı düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Deney gurubu 32, kontrol gurubu ise 30 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için her iki gruba deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda "4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği" ve "Sosyal Bilgiler Dersi Erişi Testi" uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; deneysel işlem öncesi ölçümlerde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin motivasyon ve başarı düzeylerinin birbirine benzerlik gösterdiği görülmüştür. Deneysel işlem sonrası yapılan ölçümlerde ise öğrencilerin motivasyon ve başarı düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı farkların olduğu görülmüştür. Bu sonuç, öğrenme öğretme süreçlerinin ARCS Motivasyon Modeli'ne uygun bir şekilde yapılandırılmasının öğrencilerin ilgili derse yönelik motivasyonlarını ve başarı düzeylerini olumlu bir şekilde artıracağını ortaya koymaktadır.


The purpose of this study is to detect the impact of a teaching-learning process, structured taking the components of ARCS Motivation Model into consideration, on the motivation and success level of primary grade 4 students in social studies. In scope of the study, grouped pretest-posttest testing model is used. The experimental group consists of 32, and the control group 30 students. In order to collect research data, the "Grade 4 and 5 Social Studies Motivation Scale" and "Social Studies Achievement Test" were run on both groups at the beginning and end of the research process. Data was analyzed by means of unrelated samples t-test. The analysis indicated that according to measurements at the beginning of the study, motivation and success level of experimental and control group students showed similarity. Meanwhile, tests after the process showed meaningful difference in favour of the experimental group students in terms of their motivation and success level. Such findings demonstrate that structuring teaching-learning processes according to ARCS Motivation Model will positively enhance the level of success and motivation of students towards a given subject.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF