Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Abdülhak Hamid Tarhan'ın Tiyatrolarında Endülüs

Mümtaz SARIÇİÇEK

Abstract


Abdülhak Hâmid Tarhan'ın yazdığı çok sayıda piyes, onun sanat eserleri arasında önemli bir yer tutar. Bu eserlerden beşi; Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife ve Abdullahü's Sagîr'in konusunu Endülüs tarihinden alır.
Hâmid'in, Endülüs tarihine ilgi duymasının iki sebebi vardır. Birincisi, Hâmid'in, romantik bir mizaca sahip olmasıdır. O, sadece Endülüs tarihi ile ilgilenmemiş, ilk çağ ve Eski Türk tarihi ile ilgili çok sayıda eser de yazmıştır. İkinci sebep ise onun düşünce dünyasıdır. Hâmid, Namık Kemal'in "Panislâmcı" fikirlerinden etkilenmiş; Devletin kurtuluşunu, İslam birliğinin sağlanmasında görmüştür.
Hâmid, Endülüs problemini, tiyatro eserinin en elverişli olduğu öğe olan "karakterler" üzerinden tartışmıştır. Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Fransız ekolü, bir edebî metinde başka bir topluma ait kültürel durumların araştırılmasını da çalışma alanına dâhil eder. Bu yazıda, bir Türk yazarı olan Hâmid'in eserlerinde Arap tarihinin önemli bir parçası olan Endülüs konusu, karakterler üzerinden tartışılmıştır.


A great number of dramas which Abdülhak Hamid Tarhan wrote have an important place among his works of art. Five of these works; "Tarık", "İbn Musa", "Tezer", "Nazife" and " Abdullahü's Sagîr" take their subjects from Andalusia history.
The interest of Hamid in Andalusia history has two reasons; the first one is his tendency to romanticism. He was not only interest in Andalusia history but also wrote so many works about First age and Ancient Turkish History. The second reason is his intelectuel world; he was affected by Panislamist idea of Namık Kemal and he thought that the foundation of the state depences to Islamic unity.
Hamid argued the Andalusia problem on "character" which is the most suitable notion of drama. In the comparative literature; French Philosophy incorporates studies about literary texts which have cultural objects of another society into the field of study. In this article; the subject of Andalusia that is an important part of Arabian history is discussed in terms of "character" in the works of a Turkish writer Hamid.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF